waarneming

Leegweg

archeologisch element
ID
982097
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982097

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling is binnen het projectgebied een archeologisch vooronderzoek bestaande uit een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Dit leverde geen relevante archeologische sporen op.

Uit het landschappelijk booronderzoek blijkt dat de bodemgenese bestaat uit een Ap-C profiel. Dit bodemtype kenmerkt zich door de onmiskenbaar antropogene impact in de bodem. De bodem wordt opgebouwd uit een relatief dikke ploeglaag (ca. 0,30m tot 0,40m) boven de onverstoorde moederbodem. In de top van de bodem worden vaak restanten van Bhsen/of Bs-horizonten waargenomen. De geringe dikte van deze horizonten doet vermoeden dat waarschijnlijk de top van deze horizonten is opgenomen in de huidige ploeglaag. De exacte diepte van het archeologisch
niveau is variabel binnen het projectgebied, maar situeert zich tussen ca. 0,30 tot 0,50 m diep. 

De 14 bodemprofielen in de proefsleuven toonden eenzelfde bodemtype. Het referntieprofiel bestaat uit een Ap-, Bs-, C1- en C2-horizont. De ploeglaag
(Ap) heeft een dikte van 0,35m, is humusrijk en heeft een donkerbruine kleur. Hieronder kan een dunne (0,05 – 0,10m) Bs-horizont worden waargenomen met een roestige kleur. Deze gaat geleidelijk over in de C1-horizont die bestaat uit beige fijn zand en een dikte heeft van ±0,10m. Doorgeen het terrein kunnen enkele variaties worden waargenomen.

De aangetroffen sporen vertonen geen complexe stratigrafie en binnen het projectgebied zijn geen complexe sporen of complexe spoorcombinaties aangetroffen. Alle sporen werden op hetzelfde niveau aangesneden in de moederbodem, op een diepte tussen 21,55 m en 22,94 m TAW. Het
niveau van het maaiveld ligt tussen 21,94 m en 23,40 m TAW. Uit deze waarden blijkt dat hoogste niveau van het terrein zich in de zuidwestelijke hoek bevindt terwijl de laagste waarden in de noordoostelijke hoek zijn vastgesteld. 

In de sleuven werden in totaal 88 sporen aangetroffen, waaronder enkel antropogene sporen. Het gaat om 81 ploegspoorsegmenten, 3 kuilen, 2 greppelsegmenten en 2 paalsporen. Alle sporen hebben een recente datering en liggen verspreid over de sleuven. De datering gebeurde op basis van aflijning en kleur van de vulling vermits vondsten ontbraken. De ploegsporen en greppelsegmenten stemmen overeen met landbouwactiviteiten van de afgelopen 50 jaar. 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: De Logi & Hoorne bvba

Nieuwe tot nieuwste tijd

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: greppels, kuilen, paalkuilen, ploegsporen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Leegweg [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982097 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.