waarneming

Broekstraat - Waelenweg

archeologisch element
ID
982143
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982143

Beschrijving

Tijdens het verkennend archeologisch booronderzoek werd één vuursteenartefact aangetroffen, met name een kleine afslag. Deze vondst wijst op een prehistorische aanwezigheid in het plangebied. De vondst nader dateren is echter niet mogelijk. Ook is het vooralsnog onduidelijk of de vondst deel uitmaakt van een groter ensemble, dan wel een vondstconcentratie.

Tijdens het waarderend archeologisch booronderzoek zijn drie bijkomende vuursteenartefacten ingezameld: een splinter, een chip en een distaal afslagfragment. De vondsten clusteren zwak en het feit dat in één monster meerdere vondsten aanwezig zijn doet vermoeden dat hier sprake is van een vuursteencluster, mogelijk met centraal een oppervlaktehaard, aangezien één of twee vondsten verbrand zijn. Op basis van het beperkte vondstmateriaal is het echter niet mogelijk de prehistorische vindplaats nader te dateren.

Het proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in werkput 1, werkput 10 en werkput 11-12 heeft aangetoond dat in deze zones een archeologische site aanwezig is. In werkput 1 werd een palencluster aangesneden bestaande uit 9 paalkuilen, vermoedelijk behorend tot eenzelfde bewoningsstructuur. Bij gebrek aan vondsten in kan geen situering in tijd aan de sporen toegekend worden. In werkput 10 werd eveneens een palencluster van 9 paalkuilen, een smalle greppel en een grote kuil aangesneden. De palenclusters in werkput 1 en werkput 10 kunnen vermoedelijk tot waarschijnlijk tot eenzelfde bewoningsstructuur gerekend worden. In werkput 11 en 12 werden sporen aangesneden, vermoedelijk van landbouwactiviteiten gezien de aanwezigheid van een oudere, humeuze doorploegde Ap horizont. Op basis van spoorvulling worden, met enige voorzichtigheid, werkput 10, 11 en 12 aan elkaar gelinkt en worden gesitueerd in de late middeleeuwen. De paalkuilen in werkput 1 en werkput 10 doen sterk vermoeden dat er bewoning aanwezig is binnen deze zones. Werkputten 11-12 daarentegen geven eerder aan dat er mogelijk sprake is van landbouwactiviteit. In de overige werkputten werden tijdens het proefsleuvenonderzoek geen archeologisch relevante sporen aangetroffen.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

(Laat-middeleeuwse?) sporen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: grachten (infrastructuur), greppels, kuilen, paalkuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Vuursteenartefacten

Datering: steentijd
Typologie: losse vondsten
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Broekstraat - Waelenweg [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982143 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.