waarneming

Kasteel van Buizingen

archeologisch element
ID
982248
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982248

Beschrijving

In het kader van de heraanleg van de verharding en enkele nutsleidingen rondom het kasteel van Buizingen werd een archeologische begeleiding uitgevoerd op het terrein. Een voorafgaande propsectie wees immers uit dat tijdens de werken het bodemarchief zou worden verstoord. De totale oppervlakte van het terrein dat archeologisch begeleid werd bedroeg 1258m². Er waren 3 begeleidingszones.

Muurresten, vloeren en funderingen werden aangetroffen. Deze bestonden uit plaatselijke natuursteenbrokken en/of bakstenen, verbonden met kalkmortel. Op de binnenkoer werden restanten van een fontein aangetroffen. Afvoergootjes werden ook opgemerkt. De skeletresten van waarschijnlijk een kind zijn teruggevonden. De schedel van een tweede skelet werd ook gevonden. De vondst van enkele kistnagels maakte het gebruik van een kist waarschijnlijk. Een kasseinniveau en restanten van een toegangspoort werden gevonden.

In alle begeleidingszones werden restanten van muren opgebouwd uit de lokale natuursteen aangetroffen. De muurresten die werden aangetroffen in het zuidwesten van begeleidingszone 1 maakten duidelijk deel uit van 2 verschillende bouwkundige gehelen. Beide gebouwen sloten perfect op elkaar aan, wat suggereert dat ze ooit samen in opstand stonden. Net als deze restanten kan de muurfundering met grote waarschijnlijkheid worden toegeschreven aan de voormalige westvleugel van het kasteel, die waarschijnlijk in de 2de helft van de 18de eeuw werd gesloopt. Vermoedelijk gaat het om de zuidelijke zijmuur. Fundering S800, die zich tegen S803 bevond, was duidelijk anders en op een meer solide manier opgebouwd. Alhoewel ze pal tegen de noordwestmuur van het huidige kasteel ligt en dezelfde oriëntatie volgt lijkt ze hier geen deel van uit te maken. Alles wijst erop dat ze ouder is dan de huidige kasteelmuur op die plaats. Op basis van deze beperkte observatie is het niet mogelijk om te concluderen of de fundering een restant is van een verdwenen voorloper van het huidige gebouw die op quasi dezelfde plaats stond.  In begeleidingszone 2 waren de restanten van de eerste stenen parochiekerk veruit de belangrijkste resultaten. Hiervoor is geen exacte datering mogelijk. Restanten van de kerkhofmuur zijn ook gevonden. Over de natuurstenen hoek (S832) kan op basis van de opgravingsresultaten enkel worden gesteld dat deze toebehoord aan een structuur die qua oriëntatie aansluit bij de huidige gebouwen en/of bij de verdwenen westvleugel. De fontein op het binnenplein werd door Constantijn Huygens beschreven in 1675. Ten vroegste rond de 18de eeuw verdween deze. De andere baksteenresten aan de voorkant van het kasteel leken op het eerste zicht een wirwar, maar zijn goed te begrijpen wanneer ze worden vergeleken met de kadastrale informatie. Restanten van een koetshuis en binnenruimte kunnen gezien worden. Waarschijnlijk 19de-eeuws. Ook het kasseiniveau en de toegangspoort naast de toren horen vrijwel zeker bij dezelfde 19de-20ste-eeuwse fase.

Deze informatie kan meer inzicht bieden over de verschillende fases van het kasteel en bijhorende gebouwen.


Auteurs: Demeulenaere, Eline
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: MONUMENT - VANDEKERCKHOVE

Fontein nieuwe tijd

Datering: nieuwe tijd
Typologie: fonteinen
Materiaal: natuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De fontein op het binnenplein werd door Constantijn Huygens beschreven in 1675. Ten vroegste rond de 18de eeuw verdween deze.

Koetshuis/binnenkamer nieuwe tijd

Datering: nieuwe tijd
Typologie: muurresten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De andere baksteenresten aan de voorkant van het kasteel lijken op het eerste zicht een wirwar, maar zijn goed te begrijpen wanneer ze worden vergeleken met de kadastrale
informatie. S827, 825, 826, 824, 838, 812 en 811 maken duidelijk deel uit van de zuidwest-noordoost georiënteerde structuur op het plan van 1897. De aanwezigheid van een haard duidt erop dat een deel hiervan een binnenruimte vormde. De aanwezigheid van 3 pijlers (S824, S838 en S812) in het noordfrontaal lijkt erop te wijzen dat zich hiernaast een ruimte bevond die in het noorden open was of afgesloten met houten poorten. Gezien de locatie op de 19de-eeuwse voorkoer van het kasteel, kan aan een wagenhuis of stallingen worden gedacht.

Muurresten nieuwe tijd

Datering: nieuwe tijd
Typologie: funderingslagen, muurresten
Materiaal: mortel, natuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In alle begeleidingszones werden restanten van muren opgebouwd uit de lokale natuursteen aangetroffen. De muurresten die werden aangetroffen in het zuidwesten
van begeleidingszone 1 maakten duidelijk deel uit van twee verschillende bouwkundige gehelen. Beide gebouwen sloten perfect op elkaar aan, wat suggereert dat ze ooit samen
in opstand stonden. Net als deze restanten kan de muurfundering met grote waarschijnlijkheid worden toegeschreven aan de voormalige westvleugel van het kasteel, die waarschijnlijk in de 2de helft van de 18de eeuw werd gesloopt. Vermoedelijk gaat het om de zuidelijke zijmuur. Fundering S800, die zich tegen S803 bevond, was duidelijk anders en op een meer solide manier opgebouwd. Alhoewel ze pal tegen de noordwestmuur van het huidige kasteel ligt en dezelfde oriëntatie volgt lijkt ze hier geen deel van uit te maken. Alles wijst erop dat ze ouder is dan de huidige kasteelmuur op die plaats. Op basis van deze beperkte observatie is het niet mogelijk om te concluderen of de fundering een restant is van een verdwenen voorloper van het huidige gebouw die op quasi dezelfde plaats stond.

Parochiekerk nieuwe tijd

Datering: nieuwe tijd
Typologie: muurresten
Materiaal: natuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In begeleidingszone 2 waren de restanten van de eerste stenen parochiekerk veruit de
belangrijkste resultaten. Ook hier kon echter geen nadere informatie omtrent de
datering worden achterhaald. 14C-datering op de houtskool uit de mortelspecie bleef
zonder resultaat. Wel vertoont de opbouw van de fundering sterke gelijkenissen met
deze van de verdwenen westelijke kasteelvleugel.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kasteel van Buizingen [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982248 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.