waarneming

Kuilstraat

archeologisch element
ID
982309
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982309

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7261
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling, werd binnen het projectgebied een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd bestaande uit een landschappelijk booronderzoek, een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. 

Omdat de bestaande woning gesitueerd was op een heuvel en de bodemkaart de aanwezigheid van duinen aantoonde, is besloten om eerst een landschappelijk bodemonderzoek uit te voeren om een eventueel aanwezig begraven bodem met archeologische waarden uit de steentijd op te sporen. Een eerste belangrijke vaststelling was dat de heuvel op het onderzoeksgebied geen stuifduin was, maar een kunstmatig reliëf, aangebracht bij de bouw
van de woning in de 20ste eeuw. Wel werd in het zuidelijke deel van het terrein een podzolbodem aangetroffen. Deze bodem heeft zich in het verleden gevormd onder bos- of heidevegetatie. In het noordwestelijk deel was deze bodem vrijwel volledig verdwenen. Vermits de aanwezigheid van een podzolbodem kans biedt op de bewaring van een prehistorische artefactensite, werden in de zone waar de paleobodem voorkwam archeologisch verkennende boringen uitgevoerd.

De verkennende boringen bevestigden de aanwezigheid van restanten van een podzolbodem maar leverden echter geen indicaties op die zouden wijzen op de aanwezigheid van een prehistorische artefactensite. 

Bij het proefsleuvenonderzoek werden sporen aangetroffen van bewoning of activiteiten uit de metaaltijden en een beperkt aantal sporen uit de middeleeuw/nieuwe tijd. De sporencluster uit de metaaltijden bevond zich in de zone waar de paleobodem goed bewaard was. Zoals reeds bij het landschappelijk booronderzoek aangetoond, was die op een groot deel van het onderzoeksgebied niet meer aanwezig. Uit de profielen van de proefsleuven werd duidelijk dat dit te wijten is aan erosie van het landschap. Zandverstuivingen die vermoedelijk in de loop van de nieuwe tijd plaatsvonden, hebben de oorspronkelijke bodem vooral in de noordwestelijke helft van het onderzoeksgebied sterk afgetopt en weer afgedekt. Dit fenomeen beperkt de mogelijkheid om meer te weten te komen over de resterende archeologische sporen. Bovendien is de bewaringskwaliteit van de
protohistorische sporen niet optimaal. Dat komt enerzijds door een sterke bioturbatie door graafdieren en bebossing en anderzijds door de geringe bewaringsdiepte van de meeste sporen. Een derde negatieve factor ten nadele van de mogelijkheid tot kenniswinst is de totale afwezigheid van vondsten, zowel bij het verkennend archeologisch booronderzoek als bij het proefsleuvenonderzoek.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Fodio bvba

Middeleeuwen tot nieuwe tijd

Datering: middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: kuilen, paalsporen, spijkers
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een aantal sporen is ouder dan de zandverstuiving maar jonger dan de sporen uit de metaaltijden. Dit op basis van kleur en aflijning vermits vondsten ontbreken. Twee sporen zijn mogelijk afkomstig van een spieker (3,1m zijde).

Nederzettingssporen

Datering: ijzertijd
Typologie: kuilen, paalsporen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In totaal zijn 24 sporen waargenomen waarvan meerdere langwerpige kuilen die mogelijk tot een ingangsstructuur of tot buitenstaanders van een of meerdere gebouwstructuren behoren. Er zijn echter geen middenstaanders waargenomen. Verder werd deze zone verstoord door bioturbatie en door een geul met stuifzanden waardoor een deel van de sporen met zekerheid vernield is. De sporen zijn op basis van gelijkaardige sporen mogelijk in de metaaltijden (ijzertijd) te plaatsen. Er zijn echter geen vondsten om deze datering te staven.

Nieuwe tijd tot Nieuwste tijd

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: depressies, kuilen, paalsporen, stuifduinen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Voorafgaand aan het afzetten van stuifzanden, vond erosie plaats op een groot deel van het terrein, waarbij de bodemlagen waarin de podzol zich ontwikkelde verdwenen. Plaatselijk werd de bodem nog verder verlaagd, waarbij geulen ontstonden. Het onregelmatige reliëf dat zo ontstaan was, werd naderhand weer opgevuld met stuifzand. Niet alle depressie werden opgevuld. Twee vierkante paalkuilen en twee rechthoekige kuilen zijn jonger dan deze stuifzanden


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kuilstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982309 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.