waarneming

N174 zone noord A1

archeologisch element
ID
982334
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982334

Beschrijving

Naar aanleiding van de heraanleg van de N174 aan het kruispunt met de E313 vond een archeologisch onderzoek plaats, bestaande uit proefsleuven en een vlakdekkende opgraving.

De bodemprofielen in de proefsleuven komen overeen met de resultaten van het eerder uitgevoerde landschappelijke booronderzoek. Het
plangebied bestaat uit een droge zandbodem waarbij de natuurlijke bodemopbouw meestal intact was. Enkel in het zuidwesten en de noordoostelijke punt van het plangebied werd een AC profiel aangetroffen. Het ging om een dikke A-horizont met daaronder een groengeel gelaagde tertiaire moederbodem. Het archeologisch vlak bevond zich direct onder de bouwvoor aan de top van de natuurlijke bodemopbouw. In de rest van het plangebied werd een intacte bodem aangetroffen met een oude A-horizont, E-horizont, B-horizont en C-horizont. De A-horizont was niet overal meer bewaard gebleven. De E-horizont toonde zich als een lichtgrijze witte laag die op sommige plaatsen nog een dikte had van 15 cm. De B-horizont was een bruine humeuze laag van 10-15 cm dik. Hieronder werd een tertiaire C-horizont aangetroffen. Het ging om een groenbruine moederbodem. Waar de originele bodem nog bewaard is gebleven, is het terrein ongeveer 1 meter opgehoogd geweest.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn in totaal vijf categorieën sporen geregistreerd. Deze zijn geïnterpreteerd als paalkuilen, greppel, twee parallelle loopgraven waarvan een met schuttersputje, natuurlijke verstoringen en recente verstoringen. De paalkuilen, greppel en loopgraaf situeren zich in het noordelijke deel van het plangebied. De kleine paalkuilen langs de loopgraven zijn mogelijk afkomstig van een prikkeldraadversperring of afrastering. De loopgraven zijn te dateren in de periode van WO II wanneer deze locatie bij het Albertkanaal strategisch interessant was. Mogelijk maken ze deel uit van een verdedigingspost uit 1940 om de controle op de brug over het kanaal te verzekeren. Ook op het DHM van de omgeving zijn nog sporen van loopgraven zichtbaar.

Er zijn in de proefsleuven geen vondsten waargenomen.

Bij de opgraving werden de twee loopgraven en schutterspost uit WO II verder onderzocht. De loopgraven hebben een ruw golvende vorm en er lijkt geen regelmatige opbouw aanwezig. Ze zijn een zeer variërende diepte uitgegraven. Op sommige plaatsen loopt de loopgraaf uit het vlak om enkele meters verder weer te verschijnen en loopt dan dieper het vlak in. Er werden geen wanden of vloerbekleding aangetroffen, ook geen sporen dat deze ooit aanwezig zijn geweest. Eveneens werden er geen sporen van drainagegreppels aangetroffen.

In de schutterspost is eveneens geen wandbekleding aanwezig. Op de bodem werd een redelijk groot aantal bakstenen aangetroffen. Dit lijkt over een groot deel van de bodem gewoon gedumpt te zijn, maar aan het uiteinde van de trap is er echter een kwart cirkel van bakstenen. Hier lijkt dus wel een soort van constructie aanwezig te zijn geweest, maar de functie hiervan is onduidelijk.

Slechts vier vondsten houden verband met het militair gebruik van het terrein: een zeilring in koperlegering, een vrij lang stuk koperdraad, enkele fragmenten prikkeldraad en een ijzeren staaf. De andere metaalvondsten zijn indetermineerbaar maar niet militair van aard. Het aangetroffen aardewerk en bouwmateriaal betreft allemaal intrusief materiaal uit de nieuwe tijd.

Het merendeel van de sporen is echter niet afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog. Deze sporen kunnen gelinkt worden aan het gebruik van het terrein als akker in de nieuwste tijd. Het gaat om drie perceelsgreppels en moesbedden. Op de Ferrariskaart is het terrein niet in gebruik als akker, wat aangeeft dat ze waarschijnlijk van na 1777 dateren wanneer het terrein verkaveld wordt en in gebruik wordt genomen als landbouwgrond.
De sporen werden, voor zover dat kon worden vastgesteld, allemaal dichtgegooid voor 1939. Verschillende worden immers doorsneden door de loopgraven.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)

Sporen WO II

Datering: WO II
Typologie: greppels, kuilen, loopgraven, paalkuilen, verdedigingswerken
Materiaal: aardewerk, ijzer, metaal
Thema: Erfgoed Tweede Wereldoorlog
Gebeurtenis:

Sporen nieuwste tijd

Datering: nieuwste tijd
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen, greppels, kuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: N174 zone noord A1 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982334 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.