waarneming

Assesteenweg 8

archeologisch element
ID
982678
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982678

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 4 zones die opgegraven moeten worden gedetecteerd. Er werden brandrestengraven, kuilen en paalsporen aangetroffen zodat duidelijk is dat we te maken hebben met zowel zones van begraving als van bewoning. 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Studiebureau Archeologie

Deelgebied 1

Datering: nieuwste tijd, Romeinse tijd
Typologie: afwateringsgreppels, ambachtelijke objecten, bouwmaterialen, kuilen, munten, paalsporen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, brons, dioriet, houtskool, metaal, natuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden kuilenclusters aangetroffen, paalsporen, (drainage)greppels en een vondsthoudende laag aangetroffen. Tot de vondsten behoren Romeinse dakpannen (tegulae en inbrices), een afslag in kwartsdioriet (porfier) en wandfragmenten van wielgedraaid Romeins aardewerk. De vondsthoudende laag is vermoedelijk het gevolg van trampling. Het bevat nederzettingsafval in de vorm van aardewerkfragmenten, (metaal)slakken, natuursteen en bouwkeramiek, een bronzen munt en een fragment van een (hand)molensteen in conglomeraat. De drainagegreppels zijn vermoedelijk recent, al is het niet uitgesloten dat een aantal met een afwijkende oriëntatie ouder zijn.

Deelgebied 2

Datering: 19de eeuw, late middeleeuwen, nieuwste tijd, Romeinse tijd
Typologie: afwateringsgreppels, brandrestengraven, kuilen, muurresten, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, bot (menselijk), houtskool
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden 9 Romeinse brandrestengraven aangesneden, soms werd verbrand bot opgemerkt, in andere gevallen niet. Verder werden 5 kuilen gedetecteerd die op basis van de scherpe aflijning en de niet-uitgeloogde vullingen dateren uit de Late Middeleeuwen of de post middeleeuwse periode. In de noordoostelijke sector van deelgebied 2 zijn resten van recent 19de een 20ste-eeuws muurwerk aangetroffen: funderingen van woningen die ingetekend zijn op de Atlas der Buurtwegen. Twee smalle greppels zijn waarschijnlijk uit dezelfde periode.

Deelgebied 3

Datering: finaalpaleolithicum, Romeinse tijd
Typologie: brandrestengraven, greppels, kuilen, paalsporen, vaatwerk, waterkuilen, werktuigen
Materiaal: aardewerk, natuursteen, vuursteen, zandsteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In totaal konden 8 kuilen geïdentificeerd worden als brandrestengraf. Een opvallende vondst is een grote klingkern in Obourg-vuursteen uit het finaal-paleolithicum aangetroffen in de vulling van brandrestengraf S42.. Er werd ook een grote kuil aan het licht waarin zich een grote Brusselse zandsteen en veel artefacten, vnl. aardewerkfragmenten bevonden. Mogelijk gaat het om een waterkuil of waterput of grote voorraadkuil. Er zijn ook een groot aantal paalsporen aangetroffen waarvan sommige tot eenzelfde structuur behoren.

Deelgebied 4

Datering: eerste helft 20ste eeuw, metaaltijden, Romeinse tijd
Typologie: kuilen, paalsporen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, glas, steengoed
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden een aantal paalsporen aangetroffen die vermoedelijk tot een aantal grotere structuren behoren. Er werd handgevormd aardewerk in aangetroffen. Dit lijkt te wijzen op een datering uit de metaaltijden of de Romeinse periode. Een rechthoekige kuil leverde een grote hoeveelheid glazen (bier-, melk- en wijn-)flessen op en een jeneverfles in steengoedaardewerk. Ze waren meestal niet voorzien van kurk of stop. Het assemblage lijkt uit de 1ste helft van de 20ste eeuw te dateren.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Assesteenweg 8 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982678 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.