waarneming

Kouterstraat II

archeologisch element
ID
982735
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982735

Beschrijving

In 2019 voerde het archeologisch studiebureau All-archeo bvba naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem uit op deze locatie.

Het onderzoeksgebied heeft een gekend potentieel van met betrekking tot militaire contexten (waarneming 165234 en 208162). Daarom werd een veldkartering uitgevoerd, gecombineerd met metaaldetectie. In totaal werden 66 metaalvondsten aangetroffen. Het merendeel dateert uit de 20ste - 21ste eeuw. De recente datering van de vondsten is wellicht te wijten aan het feit dat het metaaldetectieonderzoek werd uitgevoerd op een ophogingslaag.

Het waarderende archeologische booronderzoek leverde geen steentijd artefacten op. Wel trof men een fragment van een geweerkei aan.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek registreerde men 52 sporen. Het gaat om paalsporen, sporen van een militair kampement in de vorm van kuilen en haarden, sporen van landbewerking, sporen gerelateerd aan recente bebouwing, verstoringen en natuurlijke sporen. Het merendeel van de sporen bevond zich in de oostelijke zone van het onderzoeksgebied.


Auteurs: Brion, Marc
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: All-Archeo bv

Geweerkei

Datering: nieuwe tijd
Typologie: wapens en munitie
Materiaal: lithisch materiaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Tijdens het waarderend booronderzoek trof men een fragment van een geweerkei aan.
Een tweede geweerkei werd gevonden tijdens het proefsleuvenonderzoek.
Beide geweerkeien worden in de archeologienota foutief gedateerd in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Vuursteengeweren komen bij ons pas vanaf het eind van de 17de eeuw algemeen in gebruik.

Haardkuilen

Datering: nieuwe tijd
Typologie: haardkuilen, militaire kampen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, metaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een aantal ronde sporen met een gemiddelde diameter van ca. 45 cm hadden een grijsbruine vulling met houtskoolspikkels en verbrande leem. In één van deze sporen vond men een ongedefinieerd metalen voorwerp en een randfragment van een bord in majolica.
Op basis van de aard van de vulling is een interpretatie als haardkuil zeer waarschijnlijk. Ze vertonen grote gelijkenissen met de 12 haardkuilen die ten zuiden van het onderzoeksgebied aan het licht kwamen bij de opgraving van BAAC Vlaanderen in 2016. Ze kunnen daarom wellicht gezien worden als kookplaatsen die hoorden bij het militair kamp tijdens het beleg van Leuven in 1635.

Handgevormd aardewerk

Datering: metaaltijden
Typologie: vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Tijdens het proefsleuvenonderzoek verzamelde men uit een natuurlijk spoor drie fragmenten van een wandscherf in handgevormd oxiderend gebakken aardewerk. De scherf is ca. 1,1 cm dik en gemagerd met schervengruis. De vondst wordt in de metaaltijden geplaatst.

Kuilen

Datering: nieuwe tijd
Typologie: kuilen, militaire kampen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Binnen het onderzoeksgebied werden 15 kuilen geregistreerd. Deze situeerden zich voornamelijk in de oostelijke zone van het terrein.
Een aantal kuilen is rechthoekig met afgeronde hoeken en hebben een gelijkaardige gevlekte grijze vulling soms met houtskoolspikkels. De afmetingen schommelen tussen de 70 tot 90 cm op 95 tot 165 cm.
Andere kuilen waren ovaal tot rond van vorm en kleiner dan de rechthoekige variant.
De kuilen leverden geen vondstmateriaal op. De aard van de vulling en de vrij scherpe aflijning in het vlak doen een datering in de nieuwe tot de nieuwste tijd vermoeden.
Op basis van het archeologisch onderzoek op de aangrenzende percelen en van onderzoek op andere militaire kampementen kunnen deze kuilen wellicht geïnterpreteerd worden als de overblijfselen van militaire tentkuilen, schuilhutten of keukens. Deze sporen werden door de archeologen niet als dusdanig herkend.

Metaalvondsten

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: ambachtelijke objecten, archeologische objecten, bevestigingselementen, kleinsculptuur, munten, versieringsonderdelen van voorwerpen, wapens en munitie
Materiaal: koper, metaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Tijdens het metaaldetectieonderzoek vond men twaalf munten. Vier van de twaalf munten zijn zo sterk gecorrodeerd dat er geen duidelijke determinatie kon plaatsvinden. De andere munten werden gedetermineerd als volgt: drie Belgische Leeuwencentjes uit de periode 1850-1900, twee Nederlandse munten van koning Willem I (1817-1830), een Belgische 10 cent met beeltenis van koning Albert I, een 10 Belgische frank uit 1971 en een oord afkomstig van de Oostenrijkse Nederlanden ten tijde van Maria-Theresia. Deze munt kan gedateerd worden in 1749-1752.
Andere vermeldenswaardige metaalvondsten zijn:
- een plaatje met versiering, vervaardigd uit een koperlegering met lood dat wordt geïdentificeerd als boek- en/of leerbeslag.
- acht zegelloodjes uit de nieuwe en de nieuwste tijd, meer bepaald vanaf 1750 tot 1900.
- twee musketkogels.
- twee bomfragmenten en een kogelpunt uit de Tweede Wereldoorlog.
- een koperen beeldje in de vorm van een leeuw, dat geïdentificeerd wordt als een voetstuk van een kandelaar. Deze vondst wordt gedateerd in de nieuwe tot de nieuwste tijd.

Paalsporen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: paalsporen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Binnen de onderzoekszone werden in totaal drie paalsporen geregistreerd. Op basis van de aard van de vulling, de aflijning en/of de inclusies dateerden de archeologen deze sporen in de nieuwste tijd. In de drie sporen trof men spikkels en brokjes puin aan.


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kouterstraat II [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982735 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.