waarneming

Borsbeek-Fort III

archeologisch element
ID
982744
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982744

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7653
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouw van een academie, vond binnen het projectgebied een proefsleuvenonderzoek plaats. Dit bracht geen relevante archeologische sporen aan het licht.

Het archeologisch niveau bevond zich op een diepte tussen 62 en 119 cm onder het maaiveld of op een hoogte tussen 9,66 en 10,11 m TAW. 

Wat de bodemprofielen betreft, zijn onder de betonplaat twee tot plaatselijk drie opgebrachte pakketten aanwezig. Daaronder is op verschillende plaatsen op het terrein nog de oude ploeglaag bewaard gebleven. Die gaat over in een overgangslaag van de A- naar de C-horizont. Tot slot vangt dan de C-horizont aan, die overal gereduceerd is. Ter hoogte van bodemprofiel 1 werd onder de opgebrachte lagen een geroerde C-horizont vastgesteld, die daarna overging in een ongeroerde C-horizont.

In totaal werden er 14 sporen geregistreerd, waarvan twee fragmenten van een wegtracé in betonplaten dat overeenstemt met een wegtracé zichtbaar op een luchtfoto uit 1948. Drie paalsporen liggen parallel aan het wegtracé en zijn op basis van vulling en aflijning in de 20ste eeuw te dateren. Twee van de vier vastgestelde kuilen zijn puinrijk en leverden opvallend veel conservenblikken op. De twee andere kuilen bevatten geen puin. Ook de kuilen zijn in de nieuwste tijd te plaatsen. Een restant van een afvoerbuis of waterleiding met bijhorende inspectieput zijn in verband te brengen met een magazijn dat opgericht werd tussen 1948 en 1951. Tot slot zijn nog drie verstoringen waargenomen. Alle sporen werden verspreid binnen het volledige onderzoeksgebied aangetroffen. 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: All-Archeo bv

Nieuwste tijd

Datering: nieuwste tijd
Typologie: forten, infrastructuur voor waterbevoorraading en -afvoer, kuilen, militaire wegen, paalkuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De vastgestelde sporen zijn alle in relatie te brengen tot de 20ste-eeuwse fortinfrastructuur: een verhard wegtracé met betonplaten, 3 paalkuilen parallel aan de weg, 4 kuilen waarvan er 2 veel conservenblikken opleverden, sporen van een afvoerbuis die in relatie te brengen is tot een magazijn die er gebouwd is in de 20ste eeuw.


Relaties

  • Is deel van
    Fort III


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Borsbeek-Fort III [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982744 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.