waarneming

Winkelveld

archeologisch element
ID
982905
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982905

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7647
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Naar aanleiding van een groepswoningbouwproject en een positief archeologisch vooronderzoek, vond binnen een geselecteerd deel van het projectgebied een vlakdekkende opgraving plaats. Er zijn sporen uit de ijzertijd aangetroffen.

Tijdens het onderzoek bleek dat, zoals ook al gedeeltelijk vastgesteld werd tijdens het vooronderzoek, er op twee locaties binnen het plangebied een
begraven bodem aanwezig was. Deze lager gelegen depressies in het landschap zijn vermoedelijk geëgaliseerd waardoor deze beschermd zijn gebleven voor latere ploegactiviteiten. Deze depressies waren opmerkelijk vondstrijk.

Tijdens de opgraving zijn in totaal 745 sporen geregistreerd. Deze sporen laten zich karakteriseren als recente verstoringen, natuurlijke verstoringen, waterput/waterkuil, 3 greppels, kuilen, paalkuilen en restanten van een vondstlaag. Bij een eerste analyse van het sporenplan werden mogelijk 2 huisplattegronden, 6 bijgebouwen en 13 spiekers aangetroffen. Er werden ook 2 waterkuilen aangetroffen. De sporen kunnen globaal gedateerd worden in de metaaltijden. Één van de waterputten dateert wel van een jongere periode: een 14C-datering plaatst deze kuil in de vroege middeleeuwen (541-646 na Chr.). Naast deze structuren zijn er nog twee natuurlijke lagen of depressies aangeduid die omwille van de grote aantallen vondstmateriaal die hierin werden aangetroffen interessant waren. Gezien de hoeveelheid sporen is er sprake geweest van intensieve bewoning op het terrein.

Aan de hand van het vondstenmateriaal zijn de meeste structuren te dateren in de midden ijzertijd. Een van de greppels bevatte aardewerk dat eerder in de later ijzertijd te dateren is; terwijl de vroegmiddeleeuwse periode vertegenwoordigd is in een waterkuil.

De bewoning binnen het plangebied lijkt voornamelijk geconcentreerd tussen de twee depressies. Van de westelijke laagte werd wel gebruik gemaakt voor de aanleg van een waterkuil. De nederzetting is niet afgebakend, uit het proefsleuvenonderzoek is duidelijk dat de site nog doorloopt in het noorden en oosten. Ook de oostelijke depressie is slechts onvolledig aangetroffen binnen het plangebied. Richting het zuiden lijkt de sporendensiteit af te nemen maar deze zone is echter wel vrij verstoord door de Nieuwe tijd veldweg. De nederzetting is mogelijk wel afgebakend aan de westelijke zijde waar twee greppelsegmenten de nederzetting lijken te begrenzen. De nederzetting zelf bestaat uit één of meerdere erven. De structuren hebben bijna allemaal dezelfde oriëntatie, namelijk een oost-west oriëntatie. Enkele structuren hebben wel een iets andere oriëntatie en zijn eerder noordwest- zuidoost georiënteerd.  


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)

Late ijzertijd

Datering: late ijzertijd (oosten)
Typologie: greppels, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Losse vondsten uit Neolithicum

Datering: laatneolithicum
Typologie: archeologische objecten, losse vondsten, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, vuursteen
Gebeurtenis:

Midden ijzertijd

Datering: middenijzertijd
Typologie: bijgebouwen, depressies, gebouwplattegronden, greppels, kuilen, paalsporen, vaatwerk, vierpostenspijkers, waterkuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Nieuwe tijd

Datering: nieuwe tijd
Typologie: greppels, vaatwerk, wegen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een O-W georiënteerde greppel maakt mogelijk deel uit van een veldweg die doorheen het gebied liep en zichtbaar is op de historische kaarten.

Vroege middeleeuwen

Datering: Merovingische periode
Typologie: vaatwerk, waterkuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Aan de hand van een 14C datering dateert deze waterkuil in de Vroege Middeleeuwen, tussen 541-646 n.Chr.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Winkelveld [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982905 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.