waarneming

Jan Ypermanstraat 26

archeologisch element
ID
982936
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982936

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 9336
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Tijdens het archeologisch onderzoek, volgend op een proefsleuvenonderzoek, werden in het zuiden van de opgraving zijn verschillende paalsporen, een greppel, een mogelijke akkerlaag, en enkele gerelateerde vondsten aangetroffen. De sporen dateren mogelijk uit de Romeinse periode, mogelijk uit de vroege middeleeuwen, gezien beide vondsten zijn aangetroffen, en in de meerderheid van de sporen geen vondsten zijn gedaan. Het is echter wel duidelijk dat naar het zuiden en mogelijk naar het westen toe occupatie mag verwacht worden uit deze periodes. De aard van de huidige occupatie is te beperkt om verder uit te spreken over de soort occupatie, maar het gaat vermoedelijk om de rand van bewoning, gezien de hoeveelheid aardewerk die is aangetroffen. Deze worden veelal niet op grotere afstand aangetroffen.

Centraal op de opgraving is een enorme gracht aangetroffen. Op basis van het vondstmateriaal, en bevestigd door een koolstofdatering zou deze in de 15de eeuw gedateerd kunnen worden. Gezien de grootte van de gracht zijn verschillende interpretaties mogelijk, maar geen lijkt definitief door te weinig sluitende argumenten. Opvallend is wel dat deze op geen van de historische kaarten staat aangeduid, ondanks zijn omvang. Mogelijk wijst dit op het vrij snel dempen van de gracht waarbij hij zijn watervoerende functie verloor en enkel als een microdepressie zichtbaar bleef.
Het botanische en palynologisch onderzoek wijst in ieder geval op betreden, voedselrijke en veel verstoorde oevers. Het voorkomen van stikstofminnende planten en het voorkomen van messtschimmels wijst op een voedselrijk water. Er is veelvuldig afval gedumpt in de gracht wat ten voordele is van de interpretatie van een site met walgracht.

Uit recente periode zijn een aantal afvalcontexten aangetroffen die te relateren zijn aan Britse geschutsopstellingen. Er zijn nog maar relatief weinig geschutsopstellingen uit de Eerste Wereldoorlog onderzocht. In vergelijking met de tot nu opgegraven geschutstellingen valt op dat het aantal metaalvondsten aangetroffen aan de Jan Ypermanstraat erg hoog is. Vooral het hoge aantal slaghoedbeschermers (N:60) valt hierbij op.

De inschatting van de aard van de occupatie en periodes na het vooronderzoek is ook correct gebleken. Tijdens het vooronderzoek was er nl. sprake van sporen uit een oudere periode, mogelijk Romeinse tijd, een gracht die mogelijk toebehoort aan een site met walgracht en verschillende sporen uit de Eerste Wereldoorlog.


Auteurs: Bakx, Ron; Dyselinck, Tina
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Eerste Wereldoorlog

Datering: WO I
Typologie: afvalkuilen, bomkraters, kuilen, vaatwerk, verdedigingswerken, wapens en munitie
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk), glas, leer, metaal, plantaardig materiaal, textiel
Thema: Erfgoed Eerste Wereldoorlog
Gebeurtenis:

Late middeleeuwen

Datering: 15de eeuw
Typologie: grachten (infrastructuur), paalkuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk), natuursteen, steengoed
Gebeurtenis:

Nieuwste tijd

Datering: 20ste eeuw
Typologie: infrastructuur voor waterbevoorraading en -afvoer, muurresten, waterputten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Prehistorie

Datering: steentijd
Typologie: werktuigen
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
een dubbel werktuig (schrabber en steker)

Romeinse periode - vroege middeleeuwen

Datering: Romeinse tijd, vroege middeleeuwen
Typologie: paalkuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Ieper


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Jan Ypermanstraat 26 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982936 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.