waarneming

Oevelseweg

archeologisch element
ID
982944
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982944

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7661
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling, vond binnen het projectgebied een archeologisch vooronderzoek plaats in de vorm van proefsleuven. 

Het plangebied ligt op een hoogte tussen ca. 22,7 m +TAW en 21,5 m +TAW en loopt af in noordoostelijke richting. Dit is in de richting van de Meirenloop die ten noordoosten en oosten van het plangebied stroomt op een afstand van ca. 92 m.

Bij bodemprofielen 1 en 2 is een A/C-profiel waargenomen, bij profiel 3 lijkt er onderaan de Ap2-horizont een restant van de beddenbouw aanwezig te zijn, gevolgd door een licht bruingrijze B-horizont. Deze B-horizont is echter wel sterk verweerd.

De meest noordoostelijke sleuf leverde geen sporen op. In de twee andere sleuven zijn in totaal 18 sporen geregistreerd. Vrijwel alle sporen zijn te beschouwen als recente verstoringen, waarbij het vooral gaat om recente paalkuilen (7) en natuurlijke sporen (4). Verder zijn er ook twee greppelfragmenten waargenomen. Werkput 3 was bovendien grotendeels verstoord. Tijdens het onderzoek zijn geen vondsten aangetroffen. Wel zijn in de vulling van een greppel baksteenfragmenten gevonden, maar deze zijn zo recent dat zij geen verdere informatiewaarde hadden. Hetzelfde geldt voor het fragment cement.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: LARes bvba

Nieuwste tijd

Datering: nieuwste tijd
Typologie: greppels, paalsporen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Oevelseweg [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982944 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.