waarneming

Elsakker

archeologisch element
ID
982973
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982973

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7644
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling én een positief archeologisch vooronderzoek, vond binnen een geselecteerd deel van het plangebied een vlakdekkende opgraving plaats. 

Het onderzoeksgebied ligt tussen een hoogte van 23-26 m TAW, met een lichte helling naar de Kolken Neet.

In 2 werkputten zijn in totaal zes bodemsporen aangetroffen die waren geassocieerd met lithisch materiaal. Het gaat om vijf (restanten van) boomvalkuilen en een laatmiddeleeuwse greppel. Rond een cluster van drie boomvalkuilen met relatief veel artefacten (S155, S159 en S164) was sprake van een sterke uitloging van het omringende sediment. In deze posterieure boomvalkuilen is de oorspronkelijke aanwezigheid van een paleo-loopniveau met accumulatie van artefacten (vnl. afval van vuursteenbewerking) uit het mesolithicum bewaard.

In het sporenbestand werden vijf structuren vastgesteld. Hierbij gaat het om twee plattegronden, afkomstig van een negenpalig bijgebouw en een vierpalige spieker, en om twee greppels vermoedelijk afkomstig van vlechtwerkwanden. Deze parallelle greppels volgen op enige afstand de kromming van de meander van de Kolken Neet. Ook konden er twee palenrijen onderscheiden worden. Deze structuren dateren vermoedelijk uit de metaaltijden. Dit op basis van de 2 fragmenten handgevormd aardewerk dat in de paalkuilen van het bijgebouw gevonden is. Beide vlechtwerkwanden zijn op basis van een 14C-datering in de midden tot late ijzertijd geplaatst. De overige structuren zijn op basis van analoge kenmerken in dezelfde periode gedateerd maar bevatten geen materiaal om deze datering te staven. 

De grotere greppels en grachten kunnen mogelijk gerelateerd worden aan het (post)middeleeuwse en recente landgebruik. In enkele van deze greppels is wielgedraaid aardewerk, steengoed, brokken ijzerzandsteen en bouwceramiek aangetroffen.

Verspreid over het terrein zijn paalkuilen aangetroffen die niet verder te dateren zijn of in verband te brengen zijn tot een structuur. Eveneens verspreid over het terrein zijn een 29-tal kuilen van diverse vormen en afmetingen geregistreerd die evenmin te dateren zijn. 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Studiebureau Archeologie Tienen

IJzertijd

Datering: ijzertijd
Typologie: bijgebouwen, kuilen, paalkuilen, spijkers, standgreppels, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Late tot postmiddeleeuwen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: greppels, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Mesolithicum

Datering: mesolithicum
Typologie: archeologische objecten
Materiaal: lithisch materiaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In de vulling van een aantal boomvallen is een paleobodem bewaard waarin in totaal 209 lithische artefacten gevonden zijn. De artefacten zijn gedateerd in het mesolithicum en zijn in verband te brengen met de productie van pijlen. De boomvallen zijn door middel van 14C-datering als posterieur gedateerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Elsakker [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982973 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.