waarneming

Schoubroek

archeologisch element
ID
983207
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983207

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van een woonwagenpark, vond binnen het plangebied een archeologisch vooronderzoek plaats in de vorm van een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek.

Tijdens het landschappelijk booronderzoek is vastgesteld dat er vrij ondiep kiezels en/of ander stenig materiaal in de ondergrond aanwezig waren. Verschillende types van verstoringen waren aanwezig. Het booronderzoek duidt op de aanwezigheid van een matig bewaarde bodem bij alle boringen met uitzondering van 2 boringen. De antropogene verstoring is bij alle boringen aanwezig maar beperkt zich meestal tot de A-horizont of een deel van de Bw-horizont. In alle boringen, met uitzondering van de voorgenoemde twee, is de oorspronkelijke B-horizont geheel of deels bewaard. De bodem is gekarteerd als een matig droge tot een matig natte lemig zandbodem. 

Het projectgebied zelf kent weinig reliëfverschillen en schommelt tussen +5 m TAW en + 6 m TAW.

De bodemprofielen in de sleufwanden staven de bevindingen van het landschappelijk booronderzoek. Het archeologisch niveau bevond zich op een diepte van gemiddeld +5 m TAW in het zuiden en gemiddeld +4,8 m TAW in het noorden. Het archeologisch niveau situeerde zich op ongeveer 80 à 100 cm onder het maaiveld.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 20 paalsporen aangetroffen. Deze bevonden zich in twee clusters. Gezien de densiteit en de regelmatige positionering van de paalsporen, kan verondersteld worden dat de cluster met 16 paalsporen deel uitmaakt van één of mogelijk zelf twee
archeologische structuren. Datering en functie zijn wegens gebrek aan vondsten nog onduidelijk. 
Naast de paalsporen werd ook een tweetal kuilen aangetroffen. Buiten houtskool zijn geen vondsten aangetroffen zodat de datering onduidelijk blijft.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: MONUMENT - VANDEKERCKHOVE

Grondsporen onbekende datering

Typologie: kuilen, paalsporen
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Schoubroek [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983207 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.