waarneming

Ieperstraat 10-12

archeologisch element
ID
983351
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983351

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 10702
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Tijdens het archeologisch vooronderzoek werden archeologisch relevante sporen aangetroffen. De top van het onderste niveau, gelegen op ongeveer 90cm onder het bestaande maaiveld, was gelegen op de natuurlijke moederbodem. Deze moederbodem bleek op het terrein te bestaan uit zandige duinafzettingen behorende tot de duin ‘Sandshoved’, die tussen de vroege middeleeuwen en de 12de eeuw werd afgezet. Enkele dunne vegetatiehorizonten van deze zandduinen konden lokaal op het terrein herkend worden. Deze gaven enkele eertijdse toppen van de duinen aan.

Er konden verschillende kuilen herkend worden die in deze eeuwenoude duin werden ingegraven. Deze konden wegens een afwezigheid van dateerbare vondsten nog niet in de tijd geplaatst worden, maar dateren vermoedelijk, om stratigrafische redenen, in de late middeleeuwen, vermoedelijk tussen de 12de eeuw en de 15de-16de eeuw.
Het terrein werd in de late middeleeuwen opgehoogd/geëgaliseerd, waarna er terug een duidelijke occupatiefase kon herkend worden aan de hand van verschillende sporen, die doorheen deze ophogingen sneden. Het ging hier voornamelijk om kuilen en greppels, maar ook enkele bakstenen structuurtjes konden herkend worden. In enkele van deze kuilen werd aardewerk uit de 15de-16de eeuw aangetroffen. Hiermee kunnen we dus ook afleiden dat de ophogingen, alsook de kuilen die er zich onder bevinden vermoedelijk te dateren zijn voor deze 15de-16de eeuw (dus ergens tussen de 12de eeuw en de 15de-16de eeuw)

Opvallend waren de vermoedelijk vrij brede grachten op het oostelijke deel van het terrein. Het is niet geheel duidelijk of deze grachten een bepaald onderdeel van de stadsverdediging vormden of een andere functie hadden. Op de verscheidene historische kaarten staan deze immers niet afgebeeld als dusdanig. De bovenste vulling van een van de exemplaren bevatte aardewerk uit de 16de-17de eeuw.

Behalve sporen en structuren uit de late middeleeuwen en vroegmoderne periode werden er ook enkele iets recentere (19de-20ste-eeuwse) sporen en structuren (o.a. een bakstenen structuur en een bakstenen buitenpad) aangesneden.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

(Vermoedelijk) laat middeleeuwse sporen

Datering: 12de eeuw, 16de eeuw, late middeleeuwen
Typologie: greppels, kuilen, muurresten, ophogingslagen, vaatwerk
Context: kustduinen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

(Vermoedelijke) stadsgracht

Datering: 16de eeuw, 17de eeuw
Typologie: grachten (verdedigingselementen), vaatwerk
Context: kustduinen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Recentere sporen

Datering: 19de eeuw, 20ste eeuw
Typologie: muurresten, paden, vaatwerk
Context: kustduinen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Nieuwpoort


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Ieperstraat 10-12 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983351 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.