waarneming

Robert Klingstraat 33a

archeologisch element
ID
983353
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983353

Beschrijving

Het onderzoek leverde een archeologische site uit de Romeinse tijd op. Het merendeel van de sporen betreffen 82 kuilen die zich op een oppervlakte van ca. 700m² clusteren binnen het noordwestelijke deel van het plangebied,. Langs noordelijke zone worden de kuilen begrensd door een brede gracht die tot in de late middeleeuwen of Nieuwe Tijden in gebruik was.
Het is moeilijk een functionele toewijzing te geven aan de tijdens de opgraving aangetroffen kuilen. Artisanale activiteit, of extractiekuilen zijn de meest voor de hand liggende mogelijkheden, maar hiervoor zijn geen concrete aanwijzingen. Vermoedelijk betreft het kuilen die te maken hebben met activiteiten op de randzone van een nederzetting of ambachtelijke zone. De vondsten uit de kuilen betreffen aardewerk, keramisch bouwmateriaal, natuurstenen bouwmateriaal, glas en wat metaal (hoofdzakelijk nagels en onbepaald ijzer). Het betreft een typische doorslag nederzettingsafval. Een toenemende hoeveelheid in de meest westelijke sporen is een indicatie om de nederzetingsgebouw net ten westen van de opgravingszone te situeren. De aanwezigheid van een rurale nederzetting wordt ook gesuggereerd door het macrobotanisch onderzoek. Verkoolde gebruiksplanten zijn voornamelijk graan, met name emmertarwe en mogelijk haver. Interessant is dat ook verkoolde dorsresten aanwezig waren. Dit wijst op verwerking van graan in de onmiddellijke nabijheid.

Bij de opgraving zijn geen duidelijke faseringen in het sporenbestand vastgesteld, wat doet vermoeden dat dit plangebied een vrij continue occupatie kende in de Romeinse Tijd. Het aardewerk lijkt te wijzen op een datering vanaf midden 1ste eeuw – 2de eeuw. De uitgevoerde radiokoolstofdateringen tonen echter ook een datering van midden 2de – 4de eeuw.

Het onderzoek op het terrein tussen de Hoogweg en de Robert Klingstraat leverde meer kennis op over de rurale omgeving van de vicus van Wervik. Er werd een activiteitenzone aangetroffen die ruim genomen vanaf midden 1ste eeuw tot mogelijk 4de eeuw in gebruik gewas, en waarvan de gerelateerde nederzetting net ten westen van het plangebied wordt gesitueerd.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Raap België bvba

Late middeleeuwen - nieuwe tijd

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: grachten (infrastructuur), vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Lithisch materiaal

Typologie: archeologische objecten
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Tijdens het terreinwerk werden 6 vondstnummers voor silex uitgedeeld. Bij de verwerking bleken nagenoeg alle fragmenten natuurlijke keien of brokken van keien te zijn. In greppel S79 werd een afslagschrabber in silex gevonden. De schrabber was continu geretoucheerd op het dorsale vlak. Op de hiel was nog gerolde cortex aanwezig.

Romeinse tijd

Datering: Romeinse tijd
Typologie: bouwmaterialen, greppels, kuilen, paalkuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, bot, glas, houtskool, metaal, natuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het is moeilijk een functionele toewijzing te geven aan de tijdens de opgraving aangetroffen kuilen. Artisanale activiteit, of extractiekuilen zijn de meest voor de hand liggende mogelijkheden, maar hiervoor zijn geen concrete aanwijzingen. Vermoedelijk betreft het kuilen die te maken hebben met activiteiten op de randzone van een nederzetting of ambachtelijke zone.
De vondsten uit de kuilen betreffen aardewerk, keramisch bouwmateriaal, natuurstenen bouwmateriaal, en wat metaal (hoofdzakelijk nagels en onbepaald ijzer).


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Robert Klingstraat 33a [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983353 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.