waarneming

Ridder de Ghellinckstraat 9 - Groenbuffers en Vlokkenlijn

archeologisch element
ID
983363
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983363

Beschrijving

Tijdens de opgraving werden sporen aangetroffen uit verschillende periodes. Het betreft een kringgreppel waarvan de datering onduidelijk is gebleken, nl. vanaf het neolithicum. Nabij de kringgreppel is een brandrestengraf aangesneden dat in de middenbronstijd B (1500-1100 v. Chr.) gesitueerd kan worden. Zowel het natuurwetenschappelijk onderzoek als het aardewerk tonen dit aan. Mogelijk kunnen beide structuren aan eenzelfde periode gelinkt worden.
Uit de Romeinse tijd zijn al wat meer sporen aangesneden. Het betreft enerzijds 2 brandrestengraven en 2 houtskoolmeilers. Deze sporen komen centraal in het plangebied voor, min of meer op een oost-west as. Een van de brandrestengraven heeft een datering opgeleverd van 1885 ±30 BP – gekalibreerde datering van 60-220 na Chr. en één van de houtskoolmeilers van 1930 ±30 BP – gekalibreerde datering van 4-131 na Chr.
Op de kaart van Popp kunnen verschillende aangesneden grachten geïnterpreteerd worden als perceelsgrachten, hoewel een oude voorloper op deze locaties niet ondenkbaar kan zijn.
De enige aangesneden waterhoudende structuur kan aan de hand van spooroversnijdingen ruim gesitueerd worden. De waterkuil oversnijdt grachtsegment S2010 die op zijn beurt een houtskoolmeiler oversnijdt (S2042). De waterkuil dateert bijgevolg tussen de Romeinse periode en de middeleeuwen.
De overige aangetroffen sporen kunnen niet verder in tijd gesitueerd worden. Dit door een gebrek aan vondsten enerzijds en spoorrelaties anderzijds. Gezien de talrijke paalkuilen en kuilen, is mogelijk een bewoningssite aanwezig in de regio, maar geen duidelijke bewoningsstructuren binnen de grenzen van het plangebied.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Kringgreppel

Datering: laatneolithicum
Typologie: archeologische objecten, kringgreppels
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De vulling is vrij symmetrisch waardoor er geen aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van een grafheuvel. Doch kan een grafheuvel vermoed worden gezien in de nabijheid van de kringgreppel verschillende begravingssporen zijn aangesneden. Binnen de grafcirkel zelf zijn geen sporen van begraving aangetroffen.
De enige vondsten die in de vulling van het spoor werden aangetroffen tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn twee fragmenten vuursteen.
Typochronologisch kan deze structuur vanaf het laatneolithicum voorkomen.

Middenbronstijd

Datering: middenbronstijd B
Typologie: brandrestengraven, kuilen, paalkuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, bot (menselijk)
Gebeurtenis:

Beschrijving:
-Twee (paal)kuilen
-Een brandrestengraf

Nieuwe tijd

Datering: nieuwe tijd
Typologie: grachten (infrastructuur), perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Ondateerbare paalkuilen en kuilen

Typologie: kuilen, paalkuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
51 Paalkuilen en 13 kuilen verspreid over het terrein zonder samenhang.

Romeinse tijd

Datering: Midden-Romeinse tijd, Romeinse tijd
Typologie: brandrestengraven, meilers
Materiaal: houtskool
Gebeurtenis:

Beschrijving:
-Twee brandrestengraven
-Twee houtskoolmeilers

Volle middeleeuwen

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: grachten (infrastructuur), vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In deze gracht werd een scherf aangetroffen die in de 12de eeuw te situeren is. Datering van de gracht in de volle middeleeuwen: met grote voorzichtigheid te beschouwen.

Waterkuil

Datering: middeleeuwen, Romeinse tijd
Typologie: waterkuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De waterkuil dateert ergens tussen de Romeinse periode en de middeleeuwen.


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Ridder de Ghellinckstraat 9 - Groenbuffers en Vlokkenlijn [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983363 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.