waarneming

Moen Processieweg

archeologisch element
ID
983372
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983372

Beschrijving

De twee opgegraven zones hebben elk een eigen chronologische en typologische indeling.
De zone van WP1-3 kon nagenoeg volledig in de 16e of 18e eeuw gedateerd worden en had een specifieke functie, namelijk een productieplaats voor bakstenen. Zowel de baksteenoven zelf, met enkele in situ bewaarde bakstenen en stookkanalen, als de leemwinningskuilen voor de productie van de bakstenen werden aangetroffen.
Afgaand op het formaat van de bakstenen kunnen deze in de 16e of 18e eeuw geplaatst worden. In deze periode werden ook grote werken uitgevoerd aan het kasteel van Moen.18 Het is dus aannemelijk dat de aangetroffen baksteenoven diende voor de productie van bouwmaterialen voor het kasteel. Bovendien kunnen recentere periodes uitgesloten worden gezien geen steenkool werd gebruikt als stookmateriaal.
Binnen deze zone werden nog enkele andere ongedateerde sporen aangetroffen. Het gaat voornamelijk om afwateringsgreppels.

De zone van WP4 kan gedateerd worden in de late ijzertijd tot vroeg-Romeinse periode. Het gaat om enkele (paal)kuilen waarvan twee reeds in het vooronderzoek werden herkend, en enkele greppels die niet in het vooronderzoek werden herkend. De aangetroffen sporen maken deel uit van een ferme indigène waarbij naast verschillende enclosgreppels ook een mogelijke palissade, met ingang, is aangetroffen. De geselecteerde zone voor verder onderzoek is echter veel te klein gekozen om hier nog verdere uitspraken aan te koppelen. Het voorkomen van een palissade is echter ongewoon en wordt weinig aangetroffen binnen dit type nederzettingen. Het bewoonde areaal kan in alle richtingen nog verder verwacht worden, vermoedelijk gelinkt aan de iets hoger delen van het landschap. Opvallend is tevens het aantreffen van een houtskoolmeiler die waarschijnlijk in tijd overlapt met een fase in de bewoning.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Granaatinslag

Datering: WO I
Typologie: wapens en munitie
Gebeurtenis:

IJzertijd - vroeg-Romeinse tijd

Datering: late ijzertijd (westen), Vroeg-Romeinse tijd
Typologie: erven, greppels, kuilen, meilers, paalkuilen, palissaden, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, houtskool
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Vermoedelijk werd hier een deel van een laat-ijzertijd erf met enclos aangesneden. De bewoning bevindt zich vermoedelijk in de onmiddellijke omgeving, mogelijk in de gedeselecteerde zones.
Twee paalkuilen die op basis van het aardewerk in de late ijzertijd of vroeg-Romeinse periode dateren.

Lithisch materiaal

Typologie: archeologische objecten
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een relatief grote afslag (71x42x12 mm), vervaardigd uit een fijnkorrelige, donker bruingrijze vuursteen.

Nieuwe tijd

Datering: nieuwe tijd
Typologie: bouwmaterialen, extractiekuilen, leemwinning, ovens
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Binnen het plangebied werd één baksteenoven aangetroffen. Het ging om een vierkante oven met een grootte van 7 bij 7 m. Er werden nog verschillende in situ bakstenen aangetroffen. De bakstenen hadden een gemiddelde afmeting van 24x12x5 cm. Dit formaat kan mogelijk worden gelinkt aan een bouwfase van het kasteel van Moen, dat in de 16de en 18de eeuw werd verbouwd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Moen Processieweg [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983372 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.