waarneming

Nijverheidstraat

archeologisch element
ID
983405
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983405

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 8052
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Op het terrein werden 5 sleuven aangelegd met een noordwest-zuidoost oriëntatie. Binnen het plangebied werden twee greppels, een gracht, een kuil, een houtskoolrijke kuil, een natuurlijk spoor en een spoor ten gevolge van drainage geregistreerd. Over het gehele plangebied zijn drainagesporen aangetroffen.
De gracht volgt een perceelsgrens die door het zuidelijk deel van het plangebied loopt, zichtbaar op het GRB en de kaart van Popp. De greppels werden slechts in één sleuf aangesneden, mogelijks lopen deze verder naar het oosten toe buiten het projectgebied. Vanwege de afmetingen, de vorm en de aard van de kuil is het weinig waarschijnlijk dat dit spoor gerelateerd kan worden aan een houtskoolmeiler. Tevens werd er geen botmateriaal of ander vondstmateriaal aangetroffen waardoor ook de interpretatie als brandrestengraf weinig waarschijnlijk is. De functie van dit spoor kon dan ook niet eenduidig achterhaald worden. Door gebrek aan vondstmateriaal kon geen van de sporen worden gedateerd. Enkel van de gracht kan op basis van historisch kaartmateriaal gesteld worden dat ze zeker teruggaat tot de 19de eeuw.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: MONUMENT - VANDEKERCKHOVE

Ondateerbare sporen

Typologie: greppels, kuilen, meilers
Gebeurtenis:

Perceelsgracht

Datering: 19de eeuw
Typologie: perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Nijverheidstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983405 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.