waarneming

Vekestraat (Fase 1)

archeologisch element
ID
983513
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983513

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7918
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Tijdens het landschappelijke booronderzoek werden vullingen aangetroffen met archeologische indicatoren (baksteen, houtskool en enkele (roestige) spijkers) die in potentie archeologische sporen representeren van een voormalig kasteelterrein. Deze werden aangetroffen op een diepte van 10 à 60 cm beneden het maaiveld. Verder is de natuurlijke ondergrond vanaf 20 à 90 cm beneden maaiveld. Er werden geen indicatoren aangetroffen in de natuurlijke ondergrond, die wijzen op de aanwezigheid van een archeologische site. Aangezien de geplande werkzaamheden de eventuele archeologische niveaus verstoorden, was verder onderzoek noodzakelijk.

Na het proefsleuvenonderzoek bleek het grootste deel van het terrein verstoord te zijn tot soms meer dan 1,5 m diep ten opzichte van het huidig maaiveld. Deze verstoringen zijn te linken aan de toenmalige bebouwing op het terrein. Daarnaast werden er in totaal zeven sporen aangeduid en beschreven. Het betreft hier smalle, ondiepe greppels.

In de meeste sleuven werden recente verstoringen aangetroffen. Deze zijn veelal te linken aan de toenmalige bebouwing op het terrein. Het gaat daarbij om nutsleidingen (buizen en kabels), bakstenen constructies, betonpalen, e.d.. In heel wat van deze kuilen werd ook plastic, piepschuim en ander recent puin aangetroffen.

Van de toenmalige kasteelsite binnen de contouren van het plangebied (Schoonhof, midden 18de eeuw) werden geen restanten teruggevonden. De zone waar het kasteel zich bevond is dusdanig verstoord door recente vergravingen (t.g.v. de toenmalige fabriek op het terrein) dat ook de fundamenten van het kasteel zijn verstoord/verdwenen. De bodem in de noordoostelijke zone binnen het plangebied was wel nog enigszins bewaard gebleven. In deze zone zou zich volgens de CAI een Duitse gevechtslinie bevonden hebben. Van deze gevechtslinie zijn geen sporen noch vondsten teruggevonden. Er werden geen aanwijzingen aangetroffen in functie van slagveldarcheologie.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vekestraat (Fase 1) [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983513 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.