waarneming

Lammerdries Fase 1

archeologisch element
ID
983546
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983546

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 8155
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouw van een bedrijfsgebouw, vond binnen een deel van de projectzone een archeologisch vooronderzoek plaats. Dit bestond uit een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. 

Tijdens de verkennende boringen werd duidelijk dat de eerder vastgestelde onduidelijke B-horizont, bioturbatie betreft typerend voor bosgrond. In geen enkele verkennende boorstaal werd archeologisch relevant materiaal aangetroffen.

De 9 bodemprofielen in de proefsleuven tonen een variërende bodemopbouw binnen het plangebied aan, een typisch aspect in de Kempen waar vanaf de late middeleeuwen geïntensifieerde landbouw plaatsvond onder andere door het inzetten van plaggenbemesting, maar ook door het afvlakken van landbouwgronden. De profielen vertonen in geen enkel geval het restant van een plaggendek dat zich ontwikkelde vanaf de late middeleeuwen. Daardoor mag uitgegaan worden van een afgegraven bodem voor het gehele terrein. Algemeen geldt dat er recent opgebrachte pakketten zijn terug te vinden die zich stratigrafisch bevinden bovenop de quartaire, glauconiethoudende afzettingen van eolische oorsprong. Hoe veel er van het oorspronkelijke reliëf is afgetopt, is niet duidelijk. In lokale depressies waren evenwel nog resten van een begraven akkerlaag zichtbaar.

Het archeologisch leesbaar niveau betrof de top van de quartaire, glauconiethoudende afzettingen. Dit niveau bevond zich op een diepte tussen 23,7 en 25,5 m +TAW. Naast een groot aantal verstoringen werden ook 35 spoornummers uitgedeeld. De sporen werden geïnterpreteerd als natuurlijke vlekken, verstoringen, paalsporen, greppels en kuilen. De paalsporen en kuilen vertoonden zich in het vlak als grijze tot beigegrijze vlekken en waren goed zichtbaar tegen de lichte geelgroene moederbodem. In totaal zijn drie kuilen, een greppel en negen paalsporen aangetroffen. De paalsporen zijn te herleiden tot één structuur. In een van de kuilen zijn twee nagelgrote wandfragmenten in handgevormd aardewerk met chamotte- en zandverschraling aangetroffen. Het vermoeden gaat uit naar een datering in de metaaltijden.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Metaaltijden?

Datering: metaaltijden
Typologie: gebouwplattegronden, greppels, kuilen, paalkuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Lammerdries Fase 1 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983546 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.