waarneming

Stijn Streuvelsstraat Fase 1

archeologisch element
ID
983549
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983549

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor sloop- en nieuwbouwwerken, vond binnen het plangebied een proefsleuvenonderzoek plaats. 

Het archeologisch niveau bevond zich op een diepte tussen 14 en 99 cm onder het maaiveld of op een hoogte tussen 15,60 en 16,95 m TAW. Dit verschil in hoogte is te wijten aan het feit dat het terrein afhelt naar het noordwesten toe.

Drie van de vijf bodemprofielen vertoonden een A-C bodemopbouw met een Ap waarvan de dikte varieert tussen 30 en 40 cm. Een bodemprofiel gaf een verstoord profiel weer met een ophogingspakket van 90cm boven de C-horizont. Enkel in het laatste bodemprofiel waren nog restanten van een verweerde B-horizont zichtbaar onder de 30 cm dikke ploeglaag (Ap).

In totaal werden 53 sporen geregistreerd, waarvan drie plaatselijke verdiepingen van de Ap-horizont, drie natuurlijke sporen (twee boomvallen en een bioturbatiezone), vijf verstoringen, één zone met beddenbouw, één greppel, één kuil, 36 paalsporen, twee ploegsporen en nog één zone met ploegsporen. De sporen bevonden zich op een diepte van gemiddeld ca. 47 cm onder het maaiveld en werden verspreid aangetroffen over het terrein. De paalsporen kwamen voornamelijk voor in het noorden en in het oosten van het onderzoeksgebied. 14 paalsporen maken deel uit van een structuur, mogelijk een gebouwplattegrond uit de late ijzertijd van het geschrankt vierbeukige type, die slechts gedeeltelijk in de werkput lag. Vijf andere paalsporen zijn op basis van vulling en aflijning eveneens in de metaaltijden geplaatst. Een paalspoor in het westelijke deel van het plangebied  en meerdere paalsporen in het oostelijke deel zijn in de nieuwste tijd gedateerd op basis van vulling en aflijning. 
De kuil bevond zich net ten westen van de gebouwplattegrond en is daarom in dezelfde periode nl. metaaltijden gedateerd. 
De greppel is zowel op basis van ligging en voorkomen als perceelsgreppel uit de nieuwe tot nieuwste tijd gedateerd, net zoals de ploegsporen en de sporen van beddenbouw.

De zes aangetroffen aardewerkscherven zijn voornamelijk gevonden tijdens de aanleg van het vlak. Het betreft wandscherven handgevormd aardewerk die algemeen in de metaaltijden te dateren zijn. 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: All-Archeo bv

Metaaltijden

Datering: late ijzertijd (oosten), metaaltijden
Typologie: gebouwplattegronden, kuilen, paalsporen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Nieuwe tot nieuwste tijd

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: bodemgebruik, paalsporen, perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Stijn Streuvelsstraat Fase 1 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983549 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.