waarneming

Voortbeek

archeologisch element
ID
983557
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983557

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7930
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Uit de resultaten van het landschappelijk bodemonderzoek bleek dat het grootste deel van het plangebied gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van intacte bodemhorizonten, zowel in functie van artefacten- als sporensites. Deze horizonten bevonden zich binnen de impactzone van de geplande
werken. Bijgevolg kon er gesteld worden dat er sprake was van een potentieel op kennisvermeerdering, zowel voor steentijdarcheologie als voor latere perioden.

Het verkennend archeologisch booronderzoek heeft een prehistorische aanwezigheid in het plangebied vastgesteld. Echter, de bodem in de deelzone van de vondstlocatie bleek reeds in sterke mate afgetopt. In de andere deelzones was de bodemgaafheid gemiddeld genomen iets beter, maar hier kon geen steentijdaanwezigheid worden vastgesteld. Verder steentijdonderzoek in het plangebied is dan ook weinig zinvol.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd geen waardevolle vindplaats aangetroffen. Het plangebied was al in grote mate geroerd door antropogene ingrepen in het landschap in het recente verleden. Getuige hiervan zijn de talrijke diepe ploegsporen die overal in het plangebied in meerdere of mindere mate werden aangetroffen. Hiertussen werden slechts twee niet dateerbare greppels aangetroffen. Verdere sporen werden niet aangetroffen en worden ook niet meer verwacht.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Losse vondst

Datering: steentijd
Typologie: losse vondsten, werktuigen
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Tijdens het verkennend archeologisch booronderzoek werd één vuursteenartefact aangetroffen. Het gaat om een mediaal fragment van een kleine afslag of microkling die oorspronkelijk vermoedelijk niet veel groter was dan een chip. Het artefact is vervaardigd uit een fijnkorrelig, translucide oranje-gele vuursteen. Resten van een natuurlijk oppervlak ontbreken.
Uitspraken doen over de datering van de vondst (mesolithicum?) of de aard van de aanwezigheid is op basis van de huidige informatie zeer moeilijk.

Recente sporen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: greppels, ploegsporen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Voortbeek [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983557 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.