waarneming

Paul Krugerstraat 99-109

archeologisch element
ID
983567
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983567

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 8207
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een nieuwbouwproject, vond binnen het plangebied een proefsleuvenonderzoek plaats. 

Het archeologisch niveau bevond zich op een diepte tussen 45 en 100 cm onder het maaiveld of op een hoogte tussen 5,26 en 5,95 m TAW. 
De vijf bodemprofielen vertonen een min of meer gelijke bodemopbouw. Over het algemeen zijn één tot twee ploeglagen (Ap-horizont) van ca. 45 tot 90 cm dik vastgesteld. Daaronder volgt een geroerde overgangslaag van de A naar de C horizont. Tot slot vangt de C-horizont aan. In twee profielen bleek de oorspronkelijke ploeglaag afgegraven en vervangen door een of twee opgebrachte lagen. 

In totaal werden verspreid over het terrein 35 sporen en 1 muur geregistreerd. De sporen omvatten één paalspoor, acht kuilen, vijf greppels, 19 verstoringen en twee natuurlijke sporen. Op basis van vulling en aflijning zijn de meeste sporen in de nieuwe tot nieuwste tijd te plaatsen. Een kuil heeft een lichtere vulling en bevatte een scherf Siegburgsteengoed waardoor de kuil mogelijk ouder is en in de late middeleeuwen te situeren is. De aangetroffen muur betreft een rechthoekige constructie opgetrokken in snelbouwstenen met cementmortel wat een datering in de nieuwste tijd voorop steld. De grootste groep sporen betreft verstoringen wat aangeeft dat het terrein sterk aangetast is. 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: All-Archeo bv

Late middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: kuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

NIeuwste tijd

Datering: nieuwste tijd
Typologie: muurresten
Gebeurtenis:

Nieuwe tot nieuwste tijd

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: greppels, kuilen, paalkuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Paul Krugerstraat 99-109 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983567 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.