waarneming

Kerkstraat

archeologisch element
ID
983603
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983603

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouw van een appartementencomplex, vond binnen het plangebied een archeologisch vooronderzoek plaats in de vorm van een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. 

Het plangebied zelf bevindt zich tussen de 33,6 en 34,3 m +TAW. Op basis van deze gegevens kan gesteld worden dat het plangebied eerder
bovenaan op de dekzandrug gelegen is. Op ca. 400 m ten noorden stroomt de Hoogakkerloop. Verder naar het zuiden stroomt op ca. 400 m van het plangebied de Wouwerloop.

De uitgevoerde landschappelijke boringen vertoonden een A/C-bodemopbouw. In drie boringen is een licht baksteenhoudende, donker grijsbruine A-horizont (bouwvoor, 30 à 35 cm dik) vastgesteld bovenop een donker bruingrijze Ap-horizont (25 à 35 cm dik, gemiddeld 29 cm). In één boring is onder de Ap-horizont een bruinbeige gevlekte AC-overgangshorizont vastgesteld tussen 70 en 90cm -mv. In één boring wijkt de A-horizont af door de aanwezigheid van een ietwat verstoorde laag die licht puin- en baksteenhoudend is (75cm dik). 

Het archeologisch niveau werd tussen de 32,87 en 33,33 m +TAW aangetroffen oftewel tussen de 0,69 en 1 m onder het maaiveld. Bij alle 7 bodemprofielen kwam de geel/beige moederbodem meteen onder de bouwvoor voor. Hierdoor wordt de bodemopbouw binnen plangebied gedefinieerd als A/C-profiel. Deze bevindingen komen geheel overeen met de eerder beschreven resultaten uit het landschappelijk booronderzoek. 

Het proefsleuvenonderzoek legde in het noordelijke deel een oudere, begraven, ploeglaag bloot waaruit een aantal handgevormde scherven uit de metaaltijden afkomstig zijn. Deze scherven zijn niet te linken aan sporen maar tonen aan dat er in de omgeving antropogene aanwezigheid is geweest tijdens de metaaltijden. In het westelijke deel zijn wel archeologische sporen aangetroffen. Het betreffen enkele paalkuilen alsook twee waterputten/kuilen. In één van deze waterputten/-kuilen werd 1 randfragment in aardewerk uit de (late) middeleeuwen aangetroffen. 
In het zuidoostelijke deel zijn meerdere recente verstoringen waargenomen. In deze zone zou een tramwissel op het traject Tilburg-Turnhout gesitueerd geweest zijn.

 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

(Late) middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: paalkuilen, vaatwerk, waterputten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Metaaltijden

Datering: metaaltijden
Typologie: vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kerkstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983603 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.