waarneming

Kebbinglei

archeologisch element
ID
983645
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983645

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling en na een positief vooronderzoek, vond binnen het plangebied een vlakdekkende opgraving plaats. 

Het kent een helling van noord naar zuid met in het noorden het hoogste deel. Het onderzoeksgebied kent een hoogte tussen 4,7 en 6,4 m TAW. De bodem bestaat voornamelijk uit een A/C-profiel. Lokaal werd een begraven bodem met een gedeeltelijk bewaarde A/E- en Bh-horizonten waargenomen.

De enige nederzettingssporen werden in de westelijke helft van het plangebied aangetroffen. Er werd een enkele spieker aangetroffen. In de paalkuilen die verdeeld over het plangebied werden aangetroffen kon geen structuur herkend worden. De spieker kan vermoedelijk in de metaaltijden gedateerd worden.

In de zuidelijke helft van het plangebied werden funeraire resten aangetroffen, bestaande uit een twee kringgreppels en elf crematiegraven. Drie van de graven zijn gedateerd in de vroege ijzertijd. Een enkel graf ten oosten van de depressie dateert uit de midden of late IJzertijd. De twee kringgreppels leverden geen betrouwbare dateringen op, het vermoeden is dat beide uit de ijzertijd dateren. De crematieresten lijken zonder urne en grafgiften te zijn begraven. Het gaat in zeven gevallen om volwassen individuen en het merendeel is tussen de 20-40 jaar overleden. Er is één kind aanwezig en twee personen lijken net iets ouder dan de anderen te zijn geworden. Van zes individuen is in meer of mindere mate het geslacht bepaald, het betreft vier vrouwen en twee mannen. Het grafveld zal waarschijnlijk groter zijn en verder uitbreiden buiten het plangebied, mogelijk in alle richtingen buiten het noorden.

Centraal binnen het plangebied werd een natuurlijke depressie aangetroffen. De bodem is er intact gebleven doordat bij het egaliseren van het terrein, vermoedelijk voor landbouwactiviteiten, de daar aanwezige depressie is opgevuld. Interessant voor het onderzoek is dat deze locatie gebruikt lijkt te zijn geweest als dump. Het vondstmateriaal bestaat voornamelijk uit aardewerk van de midden ijzertijd. De aanwezigheid van oudere vondsten bewijst dat de depressie een lange tijd in het landschap aanwezig was.

Twee greppels doorkruisen en onderzoeksterrein. Op basis van kleur en vulling is een ervan zeker in de nieuwe tijd te plaatsen.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)

IJzertijd

Datering: ijzertijd
Typologie: crematiegraven, deposities van menselijke resten, depressies, kringgreppels, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, bot (menselijk)
Gebeurtenis:

Nieuwe tijd

Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Onbepaalde datering

Typologie: paalkuilen, spijkers
Gebeurtenis:

Steentijd

Typologie: depressies
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kebbinglei [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983645 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.