waarneming

Waterstraat 105

archeologisch element
ID
983651
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983651

Beschrijving

De uitgevoerde landschappelijke boringen tonen aan dat de antropogene verstoring centraal in het plangebied het grootst is (lokaal tot 1m+ diepte), maar zich over het algemeen beperkt tot de A-horizonten (gemiddeld 0,50-0,60m diepte). In het zuidwesten bleef de bodemopbouw beter bewaard en werd nog een B-horizont vastgesteld. De kans op het aantreffen van bewaarde in situ vindplaatsen van steentijd vondstenconcentraties wordt voor dit projectgebied laag ingeschat omwille van het relatief dikke verstoorde Ap(2)-pakket dat de natuurlijke bodemopbouw verstoorde. Potentieel aanwezige steentijdclusters zullen dan ook grotendeels zijn verwijderd en/of zijn opgenomen in dit pakket. Verder zijn er ook geen aanwijzingen voor begraven, goed bewaarde loopniveaus teruggevonden.

Met het proefsleuvenonderzoek werden archeologische sporen uit verschillende periodes aangetroffen. De oudste sporen op het terrein zijn paalsporen en een greppel en kunnen op basis van de morfologie van de sporen en de aanwezigheid van handgevormd aardewerk teruggaan tot metaaltijden, en zelfs ouder. Sommige paalsporen vormen vermoedelijk een spieker. De relevante archeologische sporen tonen aan dat op het plangebied een archeologische vindplaats aanwezig is. Vermoedelijk werd een deel van een erf of nederzetting aangesneden uit de metaaltijden of Romeinse periode, waarbij de sporen eerder van lage densiteit zijn. De sporen bevinden zich na extrapolatie op het digitaal hoogtemodel op een zandige ophoging, op de hoogste punten van het projectgebied. Hoewel de grenzen van de potentieel aanwezige nederzetting moeilijk vast te leggen zijn, wordt een concentratie van de sporen rond deze zandige ophoging binnen het terrein vermoed.

Na projectie van de sommige sporen op enkele historische kaarten valt op dat deze vermoedelijk teruggaan op een oude afwateringsgracht, duidelijk zichtbaar op de kaart van Ferraris uit 1777. Hoewel deze gracht niet meer afgebeeld staat op recentere kaarten zoals de Poppkaart of Atlas der Buurtwegen, doet de scherpe aflijning en de vulling van deze grachtsegmenten vermoeden dat deze nog een tijd in gebruik bleven. De huidige actieve afwateringsgracht in het noordoosten van het projectgebied gaat eveneens terug op een perceelsgracht gekend vanop de historische kaarten. 

Alle andere aangetroffen sporen, voornamelijk bestaande uit greppels en kuilen, zijn zeer scherp afgelijnd en bevatten een aanzienlijke hoeveelheid bouwpuin of drainagebuizen waarbij deze eerder in de (sub)recente periode moeten gedateerd worden. Ze kunnen vermoedelijk allen gekoppeld worden aan het gebruik en de recente sloop van de voormalige loodsen.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: De Logi & Hoorne bvba

(Sub)recent

Datering: 20ste eeuw, 21ste eeuw
Typologie: greppels, kuilen
Gebeurtenis:

Metaaltijden/Romeinse periode

Datering: metaaltijden, Romeinse tijd
Typologie: grachten (infrastructuur), paalsporen, spijkers, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Nieuwe/Nieuwste tijd

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: grachten (infrastructuur), perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Waterstraat 105 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983651 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.