waarneming

Brugstraat 23

archeologisch element
ID
983655
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983655

Beschrijving

Gezien het landschappelijk booronderzoek aantoonde dat er geen B-horizont, E-horizont of andere stratigrafische eenheden aanwezig zijn waarbinnen steentijd artefactsites een gunstige bewaring kunnen hebben, werd de kans op het aantreffen van dergelijke site zeer laag ingeschat.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden centraal in het plangebied restanten teruggevonden van een oude humeuze cultuurlaag waarin Romeins
vondstmateriaal werd aangetroffen. Andere geassocieerde sporen zoals paalkuilen, kuilen, … werden echter niet aangetroffen. Er kan gesteld worden dat het gaat om een plaatselijke depressie waarin de oude cultuurlaag bewaard kon blijven en niet bij latere landbouwactiviteiten verploegd werd. In het oostelijke deel, ter hoogte van het weiland, werden geen sporen aangetroffen. Hier bleek de bodem nog goed bewaard. Over de westelijke helft kunnen geen archeologische uitspraken gedaan worden. De bodem bleek hier reeds afgegraven of danig verstoord waarbij geen archeologisch erfgoed meer bewaard kon zijn.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba

Grondsporen

Datering: Romeinse tijd
Typologie: cultuurlagen, losse vondsten, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Brugstraat 23 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983655 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.