waarneming

Schootstraat

archeologisch element
ID
983720
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983720

Beschrijving

Uit het landschappelijk bodemonderzoek is gebleken dat een relevant archeologisch niveau zich bevindt tussen 30 en 100 cm-mv. Zeven boringen leverden het restant van een podzolprofiel op. Daar bestaat de kans een in-situ bewaarde steentijdsite aan te treffen.

Er werden geen steentijdartefacten aangetroffen tijdens het verkennend archeologisch booronderzoek. In geen enkele boring werd lithisch materiaal, houtskool, verbrande hazelnoten, verbrand bot of verkoold graan aangetroffen. Hierdoor kan geconcludeerd worden dat er geen steentijdartefactensites aanwezig zijn.

Tijdens het vooronderzoek met ingreep in de bodem zijn antropogene sporen aangetroffen waarbij tenminste één gebouwstructuur, een waterput en een aantal greppels konden worden geïdentificeerd. De aangetroffen sporen liggen zeer verspreid over het terrein. Enkel in het noordelijke gedeelte en het westelijke gedeelte werden geen sporen aangetroffen. De aanwezige sporen zijn in de metaaltijden en Romeinse periode te dateren: typisch voor deze periode is de gespreide aard van de gebouwstructuren. Door vergelijking met historisch kaartmateriaal konden enkele greppels gelinkt worden aan perceelsafbakeningen die bestonden in ca. 1850 n.C. Een aantal stammen mogelijk uit de periode tussen 1780 n.C. en 1850 n.C.: ze komen namelijk niet voor op de Ferrariskaart. Hoewel een groot aantal sporen onduidelijk waren in het vlak, werd door enkele coupes aangetoond dat de aanwezige sporen wel een goede bewaring kenden.
Er werden gespreid over het plangebied verschillende vondsten gedaan. Het betreft artefacten in silex, een vondst in glas en fragmenten aardewerk. Bij de vuurstenen artefacten zit één mogelijk schrabbertje en één bewerkte rivierkei met patina. Er werden verder geen vondsten of sporen aangetroffen die te relateren zijn aan occupatie in de steentijd. De vondst in glas is qua materiaal te dateren in de Romeinse periode. Bij de fragmenten aardewerk  zijn er vondsten typologisch te dateren in de Metaaltijden, andere zijn typologisch in de Romeinse periode te dateren.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Losse vondsten

Datering: steentijd
Typologie: losse vondsten
Context: podzols
Materiaal: lithisch materiaal, vuursteen
Gebeurtenis:

Nederzettingssporen

Datering: metaaltijden, Romeinse tijd
Typologie: gebouwplattegronden, paalkuilen, spijkers, waterputten
Context: podzols
Materiaal: aardewerk, glas
Gebeurtenis:

Percelering

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: perceelsgreppels
Context: podzols
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Schootstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983720 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.