waarneming

Watermolenstraat I

archeologisch element
ID
983724
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983724

Beschrijving

In het plangebied kwamen verschillende uitgravingen aan het licht die we voorlopig interpreteren als grachten of greppels. Verschillende leverden enkele dateerbare vondsten op, deze laten toe om mogelijk één (of een aantal) sporen mogelijk in de volle middeleeuwen te plaatsen. Andere grachten/greppels zijn vermoedelijk aan de late- en post-middeleeuwen toe te wijzen. Hoewel een gracht mogelijk in verband te brengen is met een perceelsindeling, vermoeden we voor de meeste structuren een drainerende functie.

Parallel met de Loozebeek troffen we net ten zuiden ervan een aantal grote uitgravingen. In proefsleuf 11 werd een groot bodemprofiel aangelegd om hierop een beter zicht te krijgen. Hieruit bleek dat het twee grote grachten betrof waarbij de zuidelijke structuur oversneden werd door de noordelijke. Deze laatste beschikte over een vlechtwerkbeschoeiing. De bodem van deze structuur bevond zich op bijna 6 m onder het huidige maaiveld. Er waren duidelijke fluviatiele afzettingen aanwezig, daarboven situeerden zich colluviale pakketten. Al deze elementen lijken erop te wijzen dat we hier te maken met de voorlopers van de huidige Loozebeek. Dat het hier gaat om een ‘gegraven’ waterloop in plaats van een natuurlijke wordt ook gesuggereerd door de naamgeving van de beek. De exacte datering van de grachten blijft voorlopig onduidelijk. Toch mogen we voor de jongste gracht een datering in de 15de – 16de eeuw vooropstellen. De naamgeving en de ligging van de beek wijst inderdaad niet op een natuurlijke beek maar eerder op een gegraven gracht als noordelijke grens van de Vrijheid. Op basis van deze gegevens en de historische vermelding van de fortificatiewerken te Ronse in de 15de – 16de eeuw kunnen we de archeologische structuren mogelijk in verband brengen met deze versterkingen.

In proefsleuf 14 was een lineair spoor aanwezig dat mogelijk een voorloper is van de huidige Huisbeek. Het spoor behoort tot de postmiddeleeuwse periode.

Het zuidelijke deel van proefsleuf 10 bracht een massieve constructie in baksteen aan het licht. Vermoedelijk betreft het de hoek van een grotere structuur die zich oostwaarts mogelijk nog onder de voormalige Familia filmzaal bevindt. De massiviteit van de constructie doet denken aan een verdedigingselement hoewel uit de historische bronnen geen stadsversterkingen met zekerheid gekend zijn langs de noordelijke zijde van Ronse. De positie van de muur, tussen twee beken (Molenbeek en Loozebeek), is in deze interpretatie misschien ook minder evident. De locatie van de muur lijkt anderzijds ook opvallende gelijkenissen te vertonen met de hoekpartij van een gebouw dat op de 19de-eeuwse kaarten te zien is, hoewel de baksteenformaten eerder groot zijn om uit deze periode te dateren.

Proefsleuf 12 en 14 brachten enkele menselijke resten tevoorschijn. Het gaat hier waarschijnlijk om een herbegraving uit de postmiddeleeuwse periode. Mogelijk zijn minstens enkele van deze vondsten in verband te brengen met het plaatselijk ruimen van de voormalige begraafplaats tussen de Sint-Hermeskerk en de Sint-Martinuskerk.


Auteurs :  Cherretté, Bart, Klinkenborg, Sigrid, Pede, Ruben
Datum  :

Bakstenen constructie

Typologie: muurresten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De massiviteit van de constructie kan mogelijk wijzen op een verdedigingselement, hoewel voor deze noordelijke zijde van Ronse geen stedelijke versterkingen met zekerheid gekend zijn uit de historische bronnen. Het relatief grote baksteenformaat van de aangetroffen muur lijkt een 19de-eeuwse datering echter tegen te spreken.

Grachten/greppels

Datering: 19de eeuw, late middeleeuwen, nieuwe tijd, volle middeleeuwen
Typologie: grachten (infrastructuur), greppels, ophogingslagen, paalsporen
Materiaal: aardewerk, pijpaarde, porselein
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een aantal oversnijdingen en andere stratigrafische relaties tonen aan dat het projectgebied in verschillende fases in gebruik was. De (weinige) vondsten uit deze sporen wijzen op een datering in de postmiddeleeuwse (17de – 19de eeuw) en laatmiddeleeuwse periode (13de – 16de eeuw), en in één geval mogelijk zelfs de volmiddeleeuwse periode (10de – 12de eeuw). Verschillende postmiddeleeuwse ophogingslagen dekken de meerderheid van de grachten en greppels af, dit kan dus in een aantal gevallen als terminus ante quem gelden.

Menselijke resten

Datering: 19de eeuw, nieuwe tijd
Typologie: inhumatiegraven
Materiaal: aardewerk, hout, menselijk bot, pijpaarde, steengoed
Gebeurtenis:

Voorlopers Loozebeek en Huisbeek

Datering: 15de eeuw, 19de eeuw, nieuwe tijd
Typologie: grachten (infrastructuur), greppels
Materiaal: aardewerk, hout, leer
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Jongste fase voorloper Loozebeek: 15de - 16de eeuw
Oudste fase voorloper Loozebeek: onbepaald
Voorloper Huisbeek: 16de - 19de eeuw


Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Ronse

  • Omvat
    Watermolenstraat II

  • Is gerelateerd aan
    De Kleine Markt


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Watermolenstraat I [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983724 (Geraadpleegd op )