waarneming

Albert Sohiestraat II

archeologisch element
ID
983783
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983783

Beschrijving

Binnen het opgravingsareaal werden ten minste zeven gebouwplattegronden geregistreerd, waarbij één hoofdgebouw een noord-zuidoriëntatie had en ander een noordoost-zuidwestoriëntatie, welke twee verschillende bewoningsfasen weerspiegelen. Op basis van de gebouwtypologie worden deze gedateerd in de 12de eeuw. Er werd slechts één waterput aangetroffen waardoor met zekerheid maar één erf vastgesteld kan worden. De waterput had een bekisting uit een eiken uitgeholde boomstam die gedateerd is in de tweede helft van de 12de eeuw. Ten noorden van de brede omgrachting was een opgevulde depressie aanwezig waarin slechts enkele kuilen aanwezig waren die mogelijk artisanale functies vervulden. Het woongedeelte beperkte zich tot de zuidelijke zone. Palynologische resultaten tonen aan dat de venige laag een boreale ouderdom heeft en zeker afgedekt was ten tijde van de bewoning op het erf.

Het aangetroffen vondstmateriaal bestaat uit gedraaid aardewerk, waarvan de meerderheid te dateren is tussen de tweede helft van de 11de eeuw en het derde kwart van de 12de eeuw, natuurstenen fragmenten, die wijzen op artisanale activiteiten, enkele fragmenten metaal en versnipperd leer. Dit alles is een typisch ensemble voor een volmiddeleeuws woonerf, maar omschrijft toch een eerder rijke status van de nederzetting of zijn bewoners door de aanwezigheid van hoofdzakelijk geïmporteerd aardewerk en het schaarse lokaal of regionaal vervaardigd aardewerk.Ook de aanwezigheid van de relatief brede erfscheidingsgracht doet enig belang van de nederzetting, of moated site, vermoeden.

De nederzetting strekte zich vermoedelijk verder ten zuiden uit. Een concrete afbakening van de archeologische vindplaats was op basis van het beperkte opgravingsareaal niet mogelijk.


Auteurs: Vander Cruyssen, Margot
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Nederszettingssporen

Datering: 13de eeuw, volle middeleeuwen
Typologie: bijgebouwen, erven, gebouwplattegronden, grachten (infrastructuur), greppels, paalsporen, waterputten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De meeste sporen behoren toe aan één of meerdere woonerven die deel uit maken van een landelijke nederzetting uit de volle middeleeuwen. Dit bestaat uit een centraal gelegen woonstalhuis met bijgebouwen zoals stallen of schuren, spiekers, mijten en een waterput, al dan niet omheind door een erfgreppel.

Er werden in totaal zeven hoofd- of bijgebouwen, een waterput en een greppelsysteem herkend, die alle gedateerd kunnen worden in de volle middeleeuwen, meer bepaald tussen de 11de en 13de eeuw. Er werden geen oudere of jongere sporen - uitgezonderd enkele zeer recente verstoringen - aangetroffen binnen het projectgebied.

Vondsten

Datering: 13de eeuw, volle middeleeuwen
Typologie: archeologische objecten
Materiaal: aardewerk, bot, glas, hout, leer, metaal, natuursteen, samengesteld bouwmateriaal, vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Op basis van de aardewerkstudie kan besloten worden dat het aangetroffen materiaal een homogeen volmiddeleeuws ensemble vormt. Het gros van het materiaal, zo niet alles, kan tussen de tweede helft van de 11de en het derde kwart van de 12de eeuw gedateerd worden.

De natuurstenen uit het projectgebied zijn afkomstig uit paalkuilen (1101; 1109; 3024; 4005 en 5063), kuilen algemeen (1040; 2158; 3023) en greppels (1122; 3046; 3060 en 5105). Deze dateren allemaal in de volle middeleeuwen, resp. late middeleeuwen.

De aangetroffen metalen fragmenten (n=31) bestaan uit fragmenten ijzeren nagels, natuurlijke concreties, metaalslakken, één metalen munt uit de nieuwe tijd en een fragment van een ijzeren hoefijzer uit de periode 1050-1350 (vnr. 274).

Het lederen vondstmateriaal werd aangetroffen in 1115, in de kern van de waterput. Het betreft enkele fragmenten versneden leer, zogenaamde snippers, afval dat ontstaat bij het versnijden van leer.


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Albert Sohiestraat II [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983783 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.