waarneming

General Motors

archeologisch element
ID
983835
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983835

Beschrijving

In het kader van de geplande sloop van de vroegere Opel-fabriek werd een archeologienota opgemaakt. Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek werd een advieszone geselecteerd voor verder onderzoek.

Allereerst werd een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd. Geofysisch onderzoek vond plaats ter hoogte van zone B en de bunkerzone. Het doel van de geplande vooronderzoeken was te achterhalen waar zich de historische bebouwing precies situeerde en hoe de bewaringstoestand was, wat het potentieel was op de aanwezigheid van nog oudere resten voorafgaandelijk aan de stichting van het middeleeuwse dorp, wat de landschappelijke en bodemkundige situatie was, en wat de dikte van de pakketten opgespoten aarde was teneinde een correctere impactbepaling te kunnen bepalen.
Vervolgens werd overgegaan naar een proefsleuvenonderzoek.Verspreid over de onderzoekszone werden 39 werkputten onderzocht. De locatie van de werkputten werd bepaald op basis van de vraagstelling en voortschrijdend inzicht.Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden archeologische resten aangetroffen. Deze werden gedateerd in de periode vanaf de late middeleeuwen tot de nieuwste tijd. Het gaat onder meer om grondsporen, muurresten, vloerniveaus, een oude straat, verschillende archeologische lagen en enkele vondsten. De gebouwresten bevonden zich langs beide zijden van de via cartografisch gekende historisch straten van Oordenen. Daarnaast kwam de positie van de aangesneden straat ook overeen met deze aangegeven op historische kaarten.

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek werd een zone afgebakend voor verder archeologisch onderzoek door middel van een opgraving.


Bron: VERVOORT R. 2020: Nota: Oorderen opgespoord. Verslag van resultaten van de archeologische vooronderzoeken op de voormalige site van GM, Antwerpen (prov. Antwerpen), RVFSA-Rapport 89, Borgerhout.
Auteurs: Hertoghs, Sarah
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Resten polderdorp Oorderen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: cultuurlagen, muurresten, sporen, vloeren, wegen
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk), glas, metaal
Gebeurtenis:

Relaties

  • Omvat
    Antwerpen Noorderlaan 401


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: General Motors [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983835 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.