waarneming

Mater - Broecke

archeologisch element
ID
984116
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984116

Beschrijving

Naar aanleiding van riolering- en wegeniswerken in Mater wordt een archeologisch onderzoek gevoerd onder de vorm van een werfbegeleiding. In overleg met de aannemer werd afgesproken dat er tijdens de werken in elke zone een werkput zou worden uitgezet. Om zo meer proactief te kunnen werken tijdens de werken. Op die manier beschikken we over de nodige tijd voor een degelijke registratie en kan er een betere inschatting gemaakt worden voor een verdere begeleiding.

Er werden vijf werkputten uitgezet op strategisch gekozen plaatsen. Twee putten situeren zich in de Sint-Amelbergastraat, één put in Boskant,
één in de Kloosterweg en één put in de Ruitersstraat. Het doel is informatie te verzamelen over de aan- of afwezigheid van een historisch wegtracé, meer bepaald de Romeinse weg Kortrijk-Velzeke-Hofstade. Meerdere auteurs vermelden dat de Ruitersstraat bovenop het oude tracé van een Romeinse weg ligt. Voor Kaster zijn er archeologische indicaties en de etymologie die op een Romeinse fase wijzen. Het onderzoek naar hoofdtracés van Romeinse wegen in het zuiden van Oost-Vlaanderen is tot op heden ook beperkt gebleven.

In de eerste drie werkputten was een gelijkaardige opbouw waar te nemen. Er werd afgegraven tot de gewenste diepte waarbij er geen grondplan werd aangelegd, maar enkel het dwarsprofiel werd opgemeten en geregistreerd. De meest recente lagen hadden betrekking op de bestaande toestand en dateren uit de 20ste eeuw. Daaronder bevinden zich opvullingslagen van postmiddeleeuwse (16de-19de eeuw) wegtracés.

In werkput I en III ging het om een opvulling van een holle weg. In werkput II is er sprake van opvullingslagen van een wegtracé met daarnaast verschillende fasen van een afwateringsgracht.

In werkput IV werden verschillende grondplannen aangelegd en eveneens twee profielen geregistreerd. Ook in deze werkput staan de jongste lagen in relatie met de bestaande toestand. Daaronder bevindt zich een pakket afdekkingslagen. Onderaan de stratigrafie zijn enkele sporen (kuilen/paalspoor/krengbegraving) uitgegraven in de natuurlijke bodem/boomval. Ook deze sporen bevatten aardewerk dat te dateren is in de postmiddeleeuwen.

Werkput V bevatte geen antropogene sporen.

We mogen aannemen dat deze stratigrafie te linken is aan de 18de/19de-eeuwse situatie die te zien is op het historisch kaartmateriaal (Ferraris en Atlas der Buurtwegen). Romeinse sporen zijn niet aangetroffen. Dit wil echter niet zeggen dat het wegtracé geen deel uitmaakt de Romeinse weg Kortrijk-Velzeke-Hofstade. Door erosieprocessen is het mogelijk dat de oudste lagen telkens werden uitgesleten/weggespoeld en dus niet bewaard zijn. In 2014 heeft Ruben Willaert onderzoek gedaan op de Holleweg te Mater. Ook daar was sprake van een historische weg die van oorsprong Romeins kon zijn. De resultaten bleken niet ouder te zijn dan de postmiddeleeuwse periode. Ook hier waren sporen van erosie aanwezig.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: SOLVA

Holle weg nieuwe tijd (werkput I-III)

Datering: nieuwe tijd
Typologie: afwateringsgreppels, holle wegen, karrensporen, onverharde wegen, wegen
Materiaal: aardewerk, houtskool, ijzer, kalksteen, natuursteen, pijpaarde, plantaardig materiaal, samengesteld bouwmateriaal
Gebeurtenis:

Sporen nieuwe tijd (werkput IV)

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: krengbegravingen, kuilen, ontwateringsgrachten, paalsporen
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk), glas, pijpaarde, samengesteld bouwmateriaal
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Mater - Broecke [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984116 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.