waarneming

Gent Brusselsepoortstraat 90

archeologisch element
ID
984199
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984199

Beschrijving

Aan de hand van de aangetroffen archeologische sporen en het vondstenmateriaal kunnen we stellen dat het vooronderzoek (bewonings)sporen heeft opgeleverd die niet ouder dan de 15de -16de eeuw te dateren zijn.

Uit het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem is gebleken dat de moederbodem zich vrij ondiep bevond. Gezien de aanwezigheid van een recente ondergrondse parkeergarage die een groot deel van het terrein diepgaand verstoord en de vrij intense bewoning in de 19de -20ste eeuw, die nog voor exra verstoring heeft gezorgd, kan gesteld worden dat het overgrote deel van het terrein reeds verstoord is. Het proefputtenonderzoek leverde wel enkele interessante archeologische gegevens op.

Binnen het projectgebied werden archeologische grondsporen zoals kuilen en muurresten aangetroffen. Op basis van de aangetroffen muurstructuur kan er met vrij grote zekerheid gesteld worden dat er al vanaf de 15de eeuw bewoning in deze zone binnen het historische Gent moet zijn geweest. Deze bewoning is nadien nooit meer gestopt. Daarvan werden resten gevonden die in de 16de – 17de eeuw en in de 18de -19de eeuw gedateerd kunnen worden. Het gaat om bakstenen muren (15de eeuw, 16 de -19 de eeuw en 18de -19de eeuw), een zandontginningskuil die nadien als afvalkuil werd gebruikt (tweede helft 16de eeuw) en een oorspronkelijk overwelfde kelderstructuur met twee bewaarde tegelvloeren en bijhorende veegpotten (tweede helft 16de -18de eeuw).


Auteurs: Derweduwen, Natascha
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: MONUMENT - VANDEKERCKHOVE

16de eeuwse Kuil

Datering: tweede helft 16de eeuw
Typologie: afvalkuilen, extractiekuilen, indicaties voor metaalbewerking, paalkuilen
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk), grijs aardewerk, majolica, metaal, rood aardewerk, steengoed
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In werkput 2 zijn ook aantal grondsporen in de vorm van kleine (paal)kuiltjes geregistreerd. Een daarvan is een vrij materiaalrijke kuil die op basis van het aardewerk in de tweede helft van de 16de eeuw gedateerd kan worden. Mogelijks betreft dit een ontginningskuil die nadien gevuld werd met afvalmateriaal zoals scherven, dierlijk bot en enkele metalen fragmenten.

De overige sporen zijn kleinere kuiltjes waarschijnlijk te situeren in diezelfde periode. De kleinere sporen waren ondiep bewaard, slechts maximaal 10cm en komvormig in profiel.

16de-19de eeuwse overwelfde kelder

Datering: 16de eeuw, 17de eeuw, 18de eeuw, 19de eeuw
Typologie: bouwmaterialen, kelders, muurresten, vaatwerk, vloeren
Materiaal: aardewerk, mortel
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werd een restant van een oorspronkelijk overwelfde kelder gevonden die zijn oorsprong in de tweede helft van de 16de eeuw had en mogelijk tot in de 19de eeuw nog doorliep en werd aangepast. Van deze kelderstructuur waren twee tegelvoeren bewaard gebleven, met elk een bijhorende veegpot in de noordwestelijke hoek ervan.

Bakstenen muren

Datering: 15de eeuw, 17de eeuw, 18de eeuw, 19de eeuw
Typologie: bouwmaterialen, muurresten
Materiaal: aardewerk, mortel
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In werkput 2 werd, met uitzondering van de noordoostelijke zijde, aan alle zijden muurwerk aangetroffen. Aan de westelijke en noordelijke zijde gaat het om muurwerk dat opgebouwd is met verschillende bakstenen van verschillende formaten. De bakstenen zijn paars en oranjerood, mogelijks was er hergebruik van oudere muren. De mortel is licht wittig beige, vrij harde, weinig zandige, kalkmortel die bovenin harder is dan onderaan. Eén bakstenen structuur in het westen van WP2 kan als een restant van een kanaal van een rioleringssysteem gezien worden. Een ander kan dan weer als een bezinkput gezien worden. Beiden behoorden vermoedelijk tot een afwateringssysteem dat wellicht niet ouder dan de 18de -19de eeuw kan gedateerd worden.

Aan de zuidelijke zijde van werkput 2 werd eveneens muurwerk aangetroffen (S16) opgebouwd uit bakstenen met formaat 21,5x10x4cm. De kalkmortel met kalkstippen was vrij hard en had een licht wittig beige kleur. Vermoedelijk kan deze muur in de 17de -18de eeuw gedateerd worden.
Bijzonder was dat dit muurwerk een verschillende en ook duidelijk oudere muur overbouwd had (S17). Deze bestond uit diep oranjebruin gebakken bakstenen die een formaat hadden van 26x13,5x5cm. In het metselverband valt niet echt een patroon te herkennen waardoor het als onregelmatig bestempeld wordt. De mortel is zeer zacht en zandig en kleurt licht gelig bruin. Mogelijks gaat dit muurwerk terug tot de 15e eeuw, waardoor het als het oudste bewoningsspoor van de site kan gezien worden.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Gent Brusselsepoortstraat 90 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984199 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.