waarneming

Kronenburgstraat 36

archeologisch element
ID
984300
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984300

Beschrijving

De aanleiding voor deze opgraving was de renovatie van de vloer en aanleg van een kelderverdieping aan de Kronenburgstraat 36 te Antwerpen. Het terrein kent een zeer hoog archeologisch potentieel. Omwille van de diepte van de geplande werken, zou er geraakt worden aan de mogelijk aanwezige 16de-eeuwse stadsomwalling.

Na een stabiliteitsstudie bleek echter dat er ter hoogte van het plangebied instabiele grond aanwezig is, waardoor er zwaar gefundeerd zou moeten worden en bijgevolg de kosten aanzienlijk zouden verhogen. De plannen werden vervolgens aanzienlijk gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke inschatting. In plaats van een bijna volledige onderkeldering werd er besloten om enkel nog het vloerniveau te verwijderen, en op beperkte schaal funderingen, een liftput en drie putten te voorzien. Dit alles had slechts een zeer lokale impact.

De archeologische opgraving leverde geen archeologisch waardevolle sporen of structuren in oorspronkelijke positie op, noch relevante archeologische vondsten. Binnen de aangelegde dieptes werd de stratigrafisch primaire positie niet bereikt. Vanwege de sterk puinhoudende pakketten was het evenwel niet mogelijk een boring te zetten tot in de moederbodem. De opgraving heeft aangetoond dat het plangebied tot zeker 2,8 m -mv gekenmerkt wordt door verschillende puinhoudende ophogings- en afbraaklagen, vermoedelijk te relateren aan afbraak- en opbouwfasen binnen het terrein, evenals het veranderen van landgebruik en het bouwrijp maken ervan. De aangetroffen lagen zijn vermoedelijk te dateren vanaf de nieuwe tijd. Vanwege het gebrek aan vondstmateriaal zijn de dateringen echter niet sluitend.

Door de geplande werken die sterk in oppervlakte en diepte verminderd zijn na het verkrijgen van de vergunning, werd de opgraving ook sterk beperkt in omvang en in diepte. Indien er in de toekomst bouwwerken plaatsvinden die dieper reiken dan de reeds opgegraven zones, dient opnieuw de afweging gemaakt te worden of hiermee archeologische niveaus geraakt kunnen worden. Mogelijk is de oorspronkelijke 16de-eeuwse stadsgracht namelijk op grotere diepte aanwezig.


Auteurs: Pepermans, Jeska; Nuyts, Timothy; Bouckaert, Kevin; Vermeersch, J; Verrijckt, Jeroen
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Puinlagen nieuwe tijd

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: ophogingslagen, puinlagen
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Antwerpen


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kronenburgstraat 36 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984300 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.