waarneming

Vooronderzoek Sint-Martinuskerk

archeologisch element
ID
984329
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984329

Beschrijving

De vroegste vermelding van de kerk van Schelderode komt voor in een charter van 1108.

Het kleinschalige proefputtenonderzoek toonde aan dat het bodemarchief binnen de kerk rijk is aan archeologisch erfgoed. De kleine steekproef leverde enkele interessante gegevens op. 

Op basis van het proefputtenonderzoek kan worden afgeleid dat het eerste archeologische niveau zich circa -20cm onder het huidige oppervlak bevindt. 

Tijdens het proefputtenonderzoek werden zowel ophogingslagen, nivelleringslagen, funderingsresten (Doornikse kalksteen en baksteen), vloerniveaus (kalkmortel, tegel en baksteen) en menselijke begravingen aangetroffen. De oudste sporen kunnen vermoedelijk in verband gebracht worden met de romaanse fase van de kerk. Andere sporen kunnen in relatie gebracht worden met de Gotische fase en lopen door tot de meest recente periode (20ste eeuws).


Auteurs: Meylemans, Erwin
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

19de eeuw

Datering: 19de eeuw
Typologie: funderingslagen, ophogingslagen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Verschillende sporen kunnen in verband met de 19de eeuwse fase gerelateerd worden. Het gaat om de bovenste pakketten op de profielen, ophogingslagen en nivelleringslaagjes:

Inhumaties

Typologie: inhumatiegraven
Materiaal: bot (menselijk)
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In werkput 6 werd een oost-west georiënteerde inhumatie aangetroffen. Een eerste blik op het skelet toonde aan dat het individu aan kanker leed. VOok ter hoogte van werkputten 3 en 4 werden verschillende aflijningen en lichte verzakkingen waargenomen die wijzen op inhumaties.

Resten Gotische kerk

Datering: late middeleeuwen
Typologie: muurresten, parochiekerken
Stijl: gotiek
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In werkput 5 werd in het tweede vlak een fundering waargenomen. Betreft het hier een deel van de Gotische muur die deels werd afgebroken en behouden bleef als kettingmuur? Ook enkele andere resten van fundering kunnen mogelijk aan een Gotische fase worden toegeschreven.

Resten Romaanse kerk?

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: muurresten, parochiekerken
Stijl: romaans
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In 4 werkputten werden resten aangetroffen die met enige voorzichtigheid tot de romaanse bouwfase van de kerk toegewezen kunnen worden.

Vloerniveaus

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd, volle middeleeuwen
Typologie: vloeren
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Enkele vloerniveaus kunnen nog aan een oudere fase van de kerk toebehoren. Duidelijke vloerniveaus waarin nog resten tegels werden herkend bevonden zich in werkput 7. Ook in werkput 8 werd een restant van een (scheefgezakte) vloer teruggevonden. In werkput 5 werd een restant van een bakstenen vloer gevonden. Enkele dunne laagjes kunnen ook als vloerniveau/werkniveau geïnterpreteerd worden. Het gaat telkens om dunne laagjes kalkmortel. Vooralsnog is het moeilijk om deze vloerniveaus binnen een specifieke fase van het kerkgebouw te plaatsen. Wat wel zeker is is dat deze niveaus vermoedelijk ouder zijn dan het huidige 19de eeuwse kerkgebouw.


Relaties

  • Is deel van
    Parochiekerk Sint-Martinus met kerkhof


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vooronderzoek Sint-Martinuskerk [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984329 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.