waarneming

Markt 8

archeologisch element
ID
984409
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984409

Beschrijving

In het kader van een archeologienotatraject werd een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem uitgevoerd aan de hand van proefputten en -sleuven. 

In de tuinzone van het projectterrein werd een 20ste-eeuws ophogingspakket vastgesteld van minstens 1m dik. Daaronder werden sporen uit de late middeleeuwen, vroegmoderne tijd en de Eerste Wereldoorlog vastgesteld. Daarnaast konden ook twee kleine paalsporen onderzocht worden maar door gebrek aan vondstmateriaal konden deze niet worden gedateerd. Verder kon één kuil op basis van het aardewerk in de late middeleeuwen gedateerd worden. Enkele andere kuilen konden in de vroegmoderne tijd gedateerd worden en uit de eerste wereldoorlog werden er, naast oorlogsmunitie, ook enkele bomkraters vastgesteld.

In een andere werkput konden drie archeologisch relevante niveaus worden vastgesteld. Het eerste niveau bevindt zich op ongeveer 0,77m diepte en bestaat uit een 20ste-eeuws puinpakket en een onderliggend 15de-16de-eeuws ophogingspakket. In het recentere pakket bevindt zich een bakstenen goot. Op het tweede niveau werd een laatmiddeleeuws of vroegmodern ophogingspakket vastgesteld met daarin drie parallelle greppels. De functie van deze greppels is onduidelijk. Uit één van de greppels kon materiaal worden ingezameld dat deze greppel in de 15de–16de eeuw plaatst. Parallel aan deze greppels bevindt zich een muur uit ijzerzandsteen. Deze muur was slechts één steen hoog bewaard en lijkt lokaal uitgebroken voor de nieuwere bebouwing. Op het derde vlak, ongeveer 1,40m onder het maaiveld werd een kuil aangetroffen die op basis van het aardewerk in de late middeleeuwen te dateren is.


Auteurs: Geussens, Liesbeth; Verhaevert, Kylian
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Eerste Wereldoorlog

Datering: WO I
Typologie: bomkraters, wapens en munitie
Materiaal: glas, metaal
Thema: Erfgoed Eerste Wereldoorlog
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Vier bomkraters uit de Eerste Wereldoorlog, waarvan één met archeologische vondsten en onontplofte munitie in de vulling. De vondsten omvatten glas (beker) en metaal (resten van prikkeldraad, van een gamel en van een jerrycan).

Laat- en postmiddeleeuwse periode

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: greppels, kuilen, muurresten, paalsporen, vaatwerk, werktuigen
Materiaal: bot (dierlijk), faience, grijs aardewerk, metaal, rood aardewerk, steengoed
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Verschillende kuilen met onduidelijke functie en datering. Twee paalsporen met onduidelijke datering. Bakstenen resten van een goot en een muur. Onder deze bakstenen structuren werden restanten gevonden van een muur opgebouwd met zandsteenblokken en drie parallelle greppels.
Vondsten uit deze sporen omvatten aardewerkscherven (grijsbakkend, roodbakkend, steengoed, faience) en metaal (gebogen sikkelblad) en zijn breed te dateren vanaf de late middeleeuwen tot in de nieuwe tijd. In één kuil werd een deel van een varkenskarkas aangetroffen waarvan de beenderen nog in anatomisch verband lagen.


Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Mesen


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Markt 8 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984409 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.