waarneming

Luitenant Dobbelaerestraat - Azaleastraat

archeologisch element
ID
984420
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984420

Beschrijving

In het kader van een nieuwe verkaveling langs de Luitenant Dobbelaerestraat en de Azaleastraat is een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Hierbij werd 12,92% van het terrein geëvalueerd.

Het aangetroffen sporenbestand bestaat hoofdzakelijk uit greppels en grachten die worden gelinkt aan perceelindeling uit de postmiddeleeuwse periode (nieuwe en nieuwste tijd). Twee aardewerken fragmenten werden gevonden in één greppel. Daarnaast werden nog enkele kuilen aangetroffen die getuigen van andere (sub)recente bodemingrepen op het terrein. Oudere sporen of sporen met een andere functie konden niet worden aangetoond.

 


Auteurs: Galle, Marit; Hoorne, Johan
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Nieuwe- nieuwste tijd kuilen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: kuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn enkele kuilen (4 sporen) aangetroffen. Ze variëren in vorm, maar zijn hoofdzakelijk rechthoekig. De vullingen variëren net als bij de greppels en grachten. Op basis van de kleur en uitlogingsgraad wordt een datering in de nieuwe of nieuwste tijden vooropgesteld. Door het ontbreken van vondstmateriaal kunnen deze sporen niet nader worden gedateerd. De kuilen getuigen van subrecente antropogene ingrepen die op het terrein plaatsvonden, maar die niet afgebeeld staan op historische kaarten sinds de late 18de eeuw of op recentere orthofoto’s.

Postmiddeleeuws greppel- en grachtsysteem

Datering: nieuwe tijd
Typologie: grachten (infrastructuur), greppels, perceelsgreppels, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, geglazuurd aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het merendeel van de aangetroffen sporen zijn greppel- en grachtsegmenten. Deze sporen horen tot een post-middeleeuws greppel- en grachtensysteem dat mogelijk (deels) dienst deed als perceelindeling in verschillende fasen. Door het zeer beperkte dateerbare vondstmateriaal kan de fasering niet nader bepaald worden.
Het merendeel van de greppel- en grachtsegmenten vertoont een NO-ZW tot ONO-WZW oriëntatie. Hiermee staan ze vrij loodrecht georiënteerd op de huidige Azaleastraat. Enkele greppels hebben een eerder NNW-ZZO tot NNO-ZZW oriëntatie waarmee ze haaks staan op de dominante hellingrichting. Qua datering valt op basis van oversnijdingen en de vulling een fasering op. De NO-ZW tot ONO-WZW georiënteerde sporen zijn het jongst en oversnijden de NNW-ZZO tot NNO-ZZW georiënteerde greppels. Hun oriëntatie parallel aan de huidige perceelgrens en haaks op de huidige rijbaan wijst hier ook op. De sporen variëren in opvulling van homogeen tot sterk heterogeen, en in bioturbatiegraad. Ook de kleuren verschillen en gaan van licht beige tot donkergrijs.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden uit 1 spoor vondsten gerecupereerd. Het betreft twee scherven, 1 randfragment en 1 fragment van een oor, uit gracht 000201. De randscherf werd zowel oxiderend als reducerend gebakken, het oorfragment enkel oxiderend. Beide scherven zijn (gedeeltelijk) geglazuurd, wat de vermoede datering van deze gracht in de postmiddeleeuwse periode bekrachtigt.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Luitenant Dobbelaerestraat - Azaleastraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984420 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.