waarneming

Liersesteenweg

archeologisch element
ID
984459
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984459

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek heeft aangetoond dat er binnen het onderzoeksgebied geen sprake is van in situ bewaarde archeologische waarden. Verstorende antropogene bodemingrepen bleken van grote invloed geweest te zijn op de bewaring van de (paleo)bodem en de eventueel hiermee geassocieerde bodemsporen. Vermoedelijk hebben bouw- en afbraakactiviteiten, het aanleggen van verhardingen, het leggen van kabels en leidingen, het rooien van bomen en mogelijke landbouwactiviteiten de bodemopbouw op het terrein en de hiermee geassocieerde archeologische waarden vernield of uit hun oorspronkelijke context gebracht. Het algehele gebrek aan archeologische relevante bodemsporen, de talrijke recente verstoringen en het zeer schaarse vondstenbestand staven dat er binnen het onderzoeksgebied geen goed bewaarde sites aanwezig zijn. Enkel diepreikende sporen kunnen hooguit deels bewaard zijn. Hierbij is de ruimtelijke context van deze sporen verloren gegaan ten gevolge van recentere verstoringen en een algehele slechte bodembewaring. Het vondstmateriaal betreft één enkel randfragment aan nieuwe tijd aardewerk dat als losse vondst in de ploeglaag werd aangetroffen en zodoende niet gekoppeld kan worden aan een bodemspoor.


Auteurs: Dingens, Lawrence
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Studiebureau Archeologie

losse vondst aardewerk

Datering: nieuwe tijd
Materiaal: rood aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Tijdens het veldwerk werd er slechts één losse vondst aangetroffen ter hoogte van proefsleuf 6. De vondst werd aangetroffen in de Ap-horizont. Het betreft een roodbakkend randfragment met veel loodglazuur, deze vondst kan vanwege de diagnostische kenmerken gedateerd worden in de nieuwe tijd. Aangezien de vondst contextloos was kon deze niet gekoppeld worden met een bodemspoor.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Liersesteenweg [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984459 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.