waarneming

Kuytekopstraat

archeologisch element
ID
984470
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984470

Beschrijving

Het onderzoek is naar aanleiding van de realisatie van een verkaveling. Het landschappelijk bodemonderzoek toont aan dat op één locatie een goed bewaarde bodem met een B horizont aanwezig is. In de ingezamelde en onderzochte stalen van het archeologisch booronderzoek bleken geen lithische artefacten of andere relevante vondsten aanwezig. Bijgevolg kunnen we besluiten dat het potentieel op een goed bewaarde steentijd artefactensite slechts laag is.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden verspreid over het terrein sporen aangetroffen. Het gaat om resten van het gebruik van het terrein als akkerland en als grasland. De aangetroffen antropogene sporen zijn allemaal te dateren in de nieuwe tot de nieuwste tijd. Er werden geen vondsten ingezameld tijdens het onderzoek.


Auteurs: Reyns, Natasja
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: All-Archeo bv

Nieuwe - nieuwste tijd sporen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: akkerlanden, graslanden, greppels, kuilen, paalsporen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In totaal werden 119 sporen geregistreerd, waarvan 33 paalsporen, 34 kuilen, 19 greppels, acht verstoringen en 25 natuurlijke sporen.
De paalsporen aangetroffen tijdens het terreinonderzoek zijn nagenoeg allemaal vierkant en vertonen een donkere grijsbruine vulling met scherpe aflijning. Ze zijn te relateren aan de palen van afsluitingen die op het terrein aanwezig waren. Een groot deel van het terrein was namelijk voor aanvang van het proefsleuvenonderzoek in gebruik als weides. Enkele paalsporen kunnen mogelijk ook spitsporen zijn. Die kwamen ook verspreid over het terrein voor. De sporen zijn op basis van al deze elementen te dateren in de nieuwe tot de nieuwste tijd.

Net als bij de paalsporen, zien we dat de kuilen overwegend rechthoekig zijn en veelal gekenmerkt worden door een donkerbruine tot grijsbruine, scherp afgelijnde vulling. Sommige kuilen zijn door hun puinrijke vulling als puinkuilen te benoemen. Op basis van de scherpe aflijning, de niet uitgeloogde vulling en de inclusies dateren we ze in de nieuwe tot de nieuwste tijd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kuytekopstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984470 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.