waarneming

Schoorstraat 26-50

archeologisch element
ID
984516
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984516

Beschrijving

Op het terrein werden vondsten en sporen uit het midden-neolithicum aangetroffen. De vondsten bestaan uit fragmenten aardewerk (als opspit in enkele sporen) en enkele lithische artefacten die bij de aanleg van het vlak werden aangetroffen. Met uitzondering van enkele mogelijke losse (paal)kuilen werden op het terrein uit deze periode geen sporen aangeduid. Dit sluit aan bij andere sites waar nederzettingssporen en in het bijzonder huisplattegronden uit het (midden)neolithicum in het algemeen een zeldzaamheid zijn.

De oudste met zekerheid aanwezige bewoningssporen op het terrein gaan terug tot de ijzertijd, met name de vroege ijzertijd. Er werd uit deze periode één spieker aangeduid, met verder verspreid over het terrein enkele rituele kuilen (mogelijk verlatingskuilen), silo’s en meerdere losse (paal)kuilen. Deze sporen worden veelal aangetroffen in nederzettingscontexten.

Na het verlaten van het erf in de vroege ijzertijd werd het terrein niet bewoond tot in de volle middeleeuwen. Het onderzoeksterrein en met zekerheid zijn omgeving rondom waren in deze tussen liggende periode bebost. De enige activiteit die in tussentijd op het terrein heeft plaatsgevonden, is het branden van houtskool getuigen het aantreffen van één mogelijke kuilmeiler.

In de volle middeleeuwen maakte het terrein deel uit van een erf, dat zich verder buiten het onderzochte gebied uitstrekte. Een waterput – die in het MDS-gebied vrijwel altijd in de buurt van huisplattegronden voorkomen – werd aangeduid in het zuiden van het opgravingsareaal. Ten noordwesten van deze waterput was een bijgebouw aanwezig. Een palencluster en naastgelegen greppel, aanwezig in het zuidwesten, kan mogelijk als een fragmentair bewaarde NO-ZW georiënteerde huisplattegrond worden geïnterpreteerd. Verspreid over het erf kwamen meerdere kuilen voor. De aanwezigheid van smeedslakken in één van deze kuilen suggereert de productie van ijzer voorwerpen op het erf.

De eerder fragmentair bewaring van beide erven moet enerzijds verklaard worden door de latere ingebruikname van het terrein. Het terrein werd immers overdekt door een plaggendek dat vanaf de 15de of 16de eeuw gevormd werd.


Auteurs: Wesemael, Elke
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ARON bvba

Houtskoolmeiler

Datering: vroege middeleeuwen
Typologie: meilers
Materiaal: houtskool
Gebeurtenis:

Midden-neolithicum sporen

Datering: middenneolithicum
Typologie: kuilen, paalkuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, lithisch materiaal
Gebeurtenis:

Vol-middeleeuwse bewoning

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: bijgebouwen, greppels, kuilen, vaatwerk, waterputten, woonstalhuizen (archeologisch erfgoed)
Materiaal: aardewerk, natuursteen
Gebeurtenis:

Vroege ijzertijd bewoning

Datering: vroege ijzertijd
Typologie: bijgebouwen, indicaties voor metaalbewerking, kuilen, paalkuilen, silo's, spijkers, vaatwerk, voorraadkuilen
Materiaal: aardewerk, natuursteen
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Schoorstraat 26-50 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984516 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.