waarneming

Reepstraat en Molenhoek

archeologisch element
ID
984566
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984566

Beschrijving

Uit het landschappelijk bodemonderzoek is gebleken dat de bodemopbouw ter hoogte van het projectgebied matig bewaard is. Enkel Boring 7 heeft een goede bodembewaring opgeleverd met een restant van een B-horizont. Het terrein bevindt zich aan de rand van de Moervaartdepressie en de zuidflank van de dekzandrug Maldegem-Stekene, wat een zeer gunstige locatie vormt voor het aantreffen van waarden uit de Steentijd. De hoge archeologische verwachting is te nuanceren met de geplande werken. De geplande werken hebben vooral een impact ter hoogte van de aanleg van de nieuwe gracht, namelijk ter hoogte van de Molenhoek. Ter hoogte van het overige terrein hebben de toekomstige werken slechts een zeer beperkte tot geen impact op het bodemarchief. Op basis hiervan is er enkel potentieel voor een in situ bewaarde steentijd artefactensite ter hoogte van de Molenhoek.

Het verkennend archeologisch booronderzoek leverde geen eco- of artefacten uit de Steentijd op die wijzen op de aanwezigheid van een artefactenvindplaats uit de Steentijd. De afwezigheid van een Steentijd artefactensite kan bijgevolg voldoende worden aangetoond. Bovendien blijkt de aardkundige gesteldheid minder gunstig te zijn dan aanvankelijk uit het landschappelijk bodemonderzoek werd waargenomen. De conservatiefactoren bleken minder goed te zijn gelet op de afwezigheid van een E en/of B-horizont.

Alle tijdens het proefsleuvenonderzoek gedane vaststellingen en verzamelde data leiden tot de conclusie dat het terrein een zeer laag tot laag kennis- en datapotentieel heeft. Er werden immers geen relevante archeologische sites vastgesteld die zouden kunnen leiden tot bijkomende informatie over de omgeving. Er werden slechts een beperkt aantal recente sporen en antropogene verstoringen van recente aard aangetroffen die te linken zijn aan de landinrichting en de landbouwactiviteiten uit de Moderne Tijd (2de helft 19de eeuw).


Auteurs: van Arnhem, Bram
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Terra Engineering & Consultancy (TEC)

Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Moervaartdepressie

  • Is deel van
    Prehistorisch sitecomplex in alluviale context van de depressie van de Moervaart


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Reepstraat en Molenhoek [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984566 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.