waarneming

Boomsesteenweg 957

archeologisch element
ID
984707
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984707

Beschrijving

Naar aanleiding van de geplande sloop van een deel van de bestaande bebouwing en de uitbreiding van het bestaande industriegebouw alsook de aanleg van een nieuwe parking, werd er een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.

Tijdens het landschappelijke bodemonderzoek werd over het gehele terrein een AC-bodemprofiel aangetroffen in de boringen. De verwachte Bt-horizont
werd in geen van de boringen vastgesteld. Gelet op de afwezigheid van deze Bt-horizont werd de verwachting voor het aantreffen van in situ bewaarde steentijd artefactensites bijgesteld naar een eerder lage verwachting.

Het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek leverde slechts drie archeologisch relevante sporen op, bestaande uit twee greppels en één geïsoleerde paalkuil. Een datering van deze sporen kan momenteel niet bekomen worden, gelet op het feit dat geen van sporen een vulling bezat waarin vondstmateriaal aanwezig was. Op basis van het vondstmateriaal dat ofwel afkomstig is uit de onderkant van de ploeglaag/Ap-horizont ofwel uit de vulling van een recente greppel, kan met enige voorzichtigheid weliswaar, een vroegste datering voor menselijke activiteiten binnen en/of rondom het plangebied bekomen worden vanaf de late-middeleeuwen.


Auteurs: Van Eyck, Bart
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Grondsporen

Typologie: greppels, paalkuilen
Gebeurtenis:

Losse vondsten

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Boomsesteenweg 957 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984707 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.