waarneming

Neerstraat

archeologisch element
ID
984710
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984710

Beschrijving

Naar aanleiding van werken in functie van grondverbetering, werd er een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.

Uit het landschappelijk booronderzoek bleek de bodem te bestaan uit een A-C-profiel, met een vrij dikke antropogene humus A-horizont. Door de afwezigheid van een B-horizont werd de potentie voor het aantreffen van een steentijdvindplaats naar beneden gesteld.
Het proefsleuvenonderzoek heeft uitgewezen dat de bodem intensief is bewerkt. De antropogene sporen bestaan voornamelijk uit sporen van grondbewerking. Daarnaast zijn er nog enkele kuilen/verstoringen en twee greppels aangetroffen. De greppels dateren op basis van hun stratigrafische relatie mogelijk uit de nieuwe tijd. Parallellen op historische kaarten die wijzen op mogelijke perceelsgrenzen zijn niet aangetroffen. Daarnaast zat er ook veen op vrij geringe diepte, dit manifesteerde zich in het vlak door sterk humleuze donker bruinzwarte vlekken. Archeologische vondsten zijn niet aangetroffen. Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek kan geconcludeerd worden dat er zich binnen de grenzen van het plangebied geen behoudenswaardige archeologische site bevindt.


Auteurs: Heirbaut, Elly
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ADEDE bvba; LARes bvba

Grondsporen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: greppels, kuilen, ploegsporen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Neerstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984710 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.