waarneming

Prins Albertlei 47

archeologisch element
ID
984738
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984738

Beschrijving

Uit het landschappelijk booronderzoek is vastgesteld dat er twee een (goed) bewaard podzolprofiel (E-, Bh-, Bs-horizont) vertoonden. Hierdoor bestaat er kans voor het aantreffen van in situ bewaarde steentijd artefactensites.

Tijdens het verkennend archeologisch booronderzoek werd echter geen enkel steentijdartefact aangetroffen, noch een ander archeologisch relevante vondst.

De enige archeologisch relevante sporen die werden aangesneden bij het proefsleuvenonderzoek, betreffen vier parallelle greppels behorende tot eenzelfde rabattensysteem en welk ten vroegste gedateerd wordt vanaf de late middeleeuwen. Verder werden enkel grondsporen aangesneden van duidelijk natuurlijke oorsprong (boom-/windvallen, wortelgaten, wortelwerking in de bodem, …) en van duidelijk recente oorsprong (leidingsleuven, weidepalen, graafsporen tandenbak,…). Deze laatste worden in verband gebracht met het bouwrijp maken, nivelleren, bouwen en slopen van de voormalige bebouwing. Vermoedelijk is er binnen de contouren van het plangebied geen archeologische site aanwezig geweest. 


Auteurs: van Baal, Mitchell
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Rabatten

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: greppels, rabatten
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Prins Albertlei 47 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984738 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.