waarneming

Romeinsesteenweg

archeologisch element
ID
987666
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/987666

Beschrijving

Tijdens het landschappelijk bodemonderzoek werd in het grootste deel van de boringen werd een A/C bodemopbouw aangetroffen. Enkel in de
noordwestelijke zone van het plangebied werd nog een Bt-horizont aangetroffen. In deze zone bestaat de kans intacte artefactensites uit de steentijd aan te treffen.

De resultaten van het uitgevoerde verkennend archeologische booronderzoek, leverde hoofdzakelijk A-op-C bodemprofielen op. Enkel in het noordelijke deel van het plangebied en centraal langs de westelijke rand van het plangebied werden nog restanten van de natuurlijke en oorspronkelijke bodemopbouw vastgesteld in de vorm van een Bt-horizont (max. 20 cm dik). Tijdens het uitzeven van de bodemstalen werden geen steentijdartefacten en/of fragmenten ervan teruggevonden, waardoor de archeologische verwachting voor het aantreffen van lithische artefacten en/of intact bewaarde vuursteenconcentraties bijgesteld wordt naar laag tot onbestaand.

Het proefsleuvenonderzoek leverde geen archeologische relevante vondsten, sporen en/of structuren op uit eender welke (pre-)historische periode. De enige antropogene grondsporen die werden aangesneden en geregistreerd, zijn van duidelijk recente aard en dit op basis van de aard en inhoud van de vulling. De grondsporen kunnen allemaal in verband worden gebracht met landbouw- en tuinbouwactiviteiten in de periode na de Tweede Wereldoorlog. Gelet op het ontbreken van enige archeologisch relevante waarden en de duidelijke vaststelling van recente antropogene ingrepen in de bodem (ploegen, afgraven, nivelleren, …), kan gesteld worden dat het potentieel op kennisvermeerdering door verder archeologisch onderzoek binnen de contouren van het plangebied eerder laag tot onbestaande is.


Auteurs: van Baal, Mitchell
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Romeinsesteenweg [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/987666 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.