waarneming

Schoonstraat

archeologisch element
ID
987855
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/987855

Beschrijving

Verspreid over het volledige plangebied werden diverse sporen van een of meerdere archeologische site(s) aangetroffen. Het gaat hierbij vooralsnog om bewoningssporen, maar het is niet uit te sluiten dat ook sporen van funeraire of artisanale aanwezig zijn binnen de grenzen van het plangebied. In het noordelijke deel van het terrein lijkt sprake van een ietwat lagere sporendensiteit en een hogere verstoringsgraad. Toch werden ook hier nog verschillende kuilen en greppels aangetroffen. De nederzettingssporen (paalkuilen) lijken zich voornamelijk in het zuidelijke deel van het plangebied te clusteren. Hier bevinden zich eveneens enkele kuilen, paalkuilen, greppels en grachten, alsook een waterput. Bij een verdere opgraving kunnen dan ook meerfasige woonerven met meerdere waterputten of waterkuilen verwacht worden. Op basis van het aangetroffen aardewerk kon een deel van de sporen vooralsnog in de middeleeuwen gedateerd worden. Enkele greppels zijn eerder in de late tot postmiddeleeuwen te plaatsen. Mogelijk zijn de meer uitgeloogde sporen van oudere datum en behoren deze toe aan een bewoningssite uit de ijzertijd of Romeinse periode. Er werd vooralsnog echter geen aardewerk teruggevonden om dit te bevestigen. De resultaten van het proefsleuvenonderzoek sluiten in elk geval goed aan bij de gekende onderzoeken uit de omgeving, waar reeds een groot aantal sites uit de ijzertijd, Romeinse periode en middeleeuwen gekend zijn. Binnen het plangebied komen verder verspreid enkele verstoorde zones voor. Tussen en rondom deze verstoringen zijn echter ook nog archeologische sporen aanwezig, waardoor deze niet eenduidig kunnen worden afgebakend. 


Auteurs: Acke, Bert
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba

Middeleeuwse sporen

Datering: middeleeuwen
Typologie: grachten (infrastructuur), greppels, kuilen, paalkuilen, waterputten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Niet gedateerde sporen

Typologie: grachten (infrastructuur), greppels, paalkuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Schoonstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/987855 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.