waarneming

Wespelaarsebaan

archeologisch element
ID
988029
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988029

Beschrijving

Tijdens de metaaldetectie werden drie vondsten aangetroffen. Allen zijn eenduidig van recente oorsprong, hoogstwaarschijnlijk 20ste eeuw. De objecten zijn waarschijnlijk afval van huishoudelijk en/of agrarisch gebruik.

Het landschappelijk booronderzoek heeft aangetoond dat de bodem binnen het plangebied deels intact is. Het voorkomen van een Bw-horizont in het westelijk, van oorsprong hogere deel van het onderzoeksgebied toont aan dat de natuurlijke ondergrond hier goed geconserveerd is. In het oostelijk deel, het voormalig beekdal of laagte, is onder de ophoging geen Bw-horizont aangetroffen in de top van het dekzand, maar zal in deze nattere zone waarschijnlijk ook nooit ontwikkeld zijn. Daarentegen zijn er op dit niveau geen indicaties voor een zeer nat of hoogenergetisch milieu, in de vorm van bijvoorbeeld fluviatiele of venige afzettingen, waardoor menselijke activiteit niet uitgesloten kan worden. Evenmin zijn er geen eenduidige aanwijzingen aangetroffen voor verstoring van het oorspronkelijk bodemprofiel onder de ophoging, waardoor archeologische resten bewaard zouden kunnen zijn gebleven. Enkel ter hoogte van de historische bebouwing in de noordwesthoek van het terrein is het ontbreken van de Bw-horizont hoogstwaarschijnlijk een aanwijzing voor een slechte bodemconservering in deze zone. Hierdoor is er potentieel op de aanwezigheid van steentijd artefactensites.

Tijdens het verkennend archeologisch booronderzoek zijn 5 lithische artefacten aangetroffen, waarvan 1 afkomstig uit de Bw-horizont van boring 7 en 4 uit zowel de Bw- als de C-horizont van boring 34. De lithische artefacten kunnen wijzen op één of meerdere artefactenclusters binnen het westelijk deel van het onderzoeksgebied.

Het waarderend booronderzoek binnen het westelijk deel van het onderzoeksgebied heeft nog eens 6 lithische artefacten opgeleverd. Werktuigen ontbreken daarbij; het betreft enkel productieafval in de vorm van één decorticatiestuk (12x11x3 mm) uit boring 109, een afslag van een kling (11x17x3 mm) uit boring 111, een reguliere afslag (11x6x1 mm ) uit boring 116, en 3 chips kleiner dan 1 cm uit boring 58, 91 en 103.

In totaal zijn er 4 lithische artefacten verzameld tijdens het proefputtenonderzoek. Voor twee fragmenten is het onzeker of deze wel van antropogene oorsprong zijn. Eén is met zekerheid te plaatsen in de ruime prehistorie, maar is gefragmenteerd, waardoor een verdere determinatie niet mogelijk is. Het laatste lithische artefact is van recentere aard, betreffende een geweerkei, te dateren vanaf de 17e eeuw. De vondstaantallen zijn dermate laag dat het speculatief is om van een daadwerkelijke concentratie te spreken, het aantal lithische artefacten is zelfs zo laag dat er niet eens gesproken kan worden van een low-density site.

Naast lithische artefacten zijn in de proefputten nog aardewerk, baksteen, houtskool, glas, ijzer en bot uit de metaaltijden, middeleeuwen en nieuwe tijd aangetroffen.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek bleek dat het plangebied archeologisch relevante sporen bevatte. Het gaat om in totaal 30 sporen, waaronder kuilen, paalkuilen, vloer en een mogelijk crematiegraf. Aan de hand van het vondstmateriaal kunnen de sporen gedateerd worden in de Romeinse Tijd, meer bepaald de Midden-Romeinse periode. De sporen lijken aan de te sluiten bij de opgraving op het aangrenzende perceel. De vloer is afkomstig van een huis uit de Nieuwste Tijd.


Auteurs: Vennekens, Wouter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)

Losse vondsten

Datering: metaaltijden, middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd, steentijd
Materiaal: aardewerk, houtskool, lithisch materiaal, metaal
Gebeurtenis:

Overige sporen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: vloeren
Materiaal: aardewerk, glas
Gebeurtenis:

Romeinse sporen

Datering: Midden-Romeinse tijd
Typologie: kuilen, paalkuilen
Materiaal: aardewerk, houtskool
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Wespelaarsebaan [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988029 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.