waarneming

Slachthuissite

archeologisch element
ID
988082
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988082

Beschrijving

Naar aanleiding van de sloop van bestaande gebouwen waarvan ongeveer de helft met sloop onder het maaiveld (kelders), werd er een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.

Uit de landschappelijke profielputten bleek een gevarieerde bewaring van de bodem. In sommige profielputten bleek de bodem goed bewaard, terwijl de bodem in andere profielputten sterk verstoord was. In 3 profielputten werd de natuurlijke bodem niet bereikt en kan het profiel als verstoord bestempeld worden. In 3 profielputten was de Ap horizont volledig verstoord maar werd de Bt horizont wel bereikt. In 2 profielputten bevond de oorspronkelijke akkerlaag zich nog onder een ophogingspakket.
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden er naast recente verstoringen 27 archeologisch relevante sporen aangetroffen. Het gaat voornamelijk om greppels/grachten en kuilen. Alle sporen worden gekenmerkt door een duidelijke grijze kleur. Op basis hiervan kunnen de sporen beschouwd worden als ruwweg daterend uit dezelfde periode. In 2 sporen werden er scherven Maaslands wit aardewerk aangetroffen. Bijgevolg kunnen de sporen voorzichtig in de volle middeleeuwen worden gedateerd. Op basis van het proefsleuvenonderzoek is het moeilijk een afbakening in de ruimte te geven. Ook de functie van de aangetroffen sporen is momenteel nog onduidelijk.
Aangezien het huidige onderzoek enkel betrekking had op de sloop van de bestaande gebouwen, en deze gebouwen ondertussen reeds gesloopt zijn, is de impact laag. De nog bestaande ondergrondse structuren, voornamelijk de pilaren in het noordwesten, mogen onder geen beding verder gesloopt worden aangezien dit het archeologisch niveau kan beschadigen of vernietigen. Het archeologisch niveau is immers over het volledige projectgebied wel vrij intact bewaard gebleven, ondanks enkele zones waarbinnen de verstoringsgraad eerder hoog is. In een volgende fase zal de opdrachtgever beslissen welke functie het projectgebied in de toekomst krijgt en welke bodemingrepen hiermee gepaard gaan. In functie hiervan zal een nieuwe archeologienota moeten worden opgesteld waarbij de impact van de geplande bodemingrepen moet worden afgewogen tegen de resultaten van het proefsleuvenonderzoek.


Auteurs: Claesen, Jan
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ARCHEBO bvba

Bodemsporen

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: grachten (infrastructuur), greppels, kuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Slachthuissite [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988082 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.