waarneming

Fabriekstraat

archeologisch element
ID
988106
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988106

Beschrijving

De uitgevoerde landschappelijke boringen wezen op een relatief diepe antropogene verstoring van het terrein tot gemiddeld zo’n 0,60-0,70m diepte. De kans op het aantreffen van bewaarde in situ vindplaatsen van steentijd vondstenconcentraties wordt voor dit projectgebied als laag ingeschat. Er werd geen profielontwikkeling vastgesteld en een E- of B-horizont ontbreekt volledig. Verder zijn er ook geen aanwijzingen voor begraven, goed bewaarde loopniveaus teruggevonden. Wat de jongere periodes betreft, kan de aanwezigheid van archeologische (grond)sporen niet worden uitgesloten en kunnen deze zich manifesteren in de onverstoorde C-horizont.

Met het proefsleuvenonderzoek werden archeologische sporen uit verschillende periodes aangetroffen. De jongste sporen op het terrein zijn puinrijke kuilen van (sub)recente oorsprong. De relevante archeologische sporen tonen aan dat op het plangebied een archeologische vindplaats aanwezig is. De vastgestelde site is tweeledig in aard. In het noorden van het terrein werd een Romeins brandrestengraf aangetroffen, maar ontbraken andere relevante archeologische sporen volledig. Het graf werd aangetroffen tegen de rand van het projectgebied en lijkt eerder geïsoleerd voor te komen. In het zuiden werden vijf paalsporen of kuilen vastgesteld met een datering die vermoedelijk in de metaaltijden te situeren is, hoewel een datering tot de middeleeuwen op heden niet uit te sluiten valt. Ze wijzen op een mogelijke bewoningsfunctie van het terrein in het verleden, maar eigenlijke structuren konden (nog) niet worden herkend. De relevante archeologische sporen bleven vermoedelijk bewaard doordat de oude ploeglaag (Ap2) en het onderliggende archeologische niveau werden afgedekt door een recent antropogeen (puin)pakket (Ap1).


Auteurs: Malfliet, Lisa
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: De Logi & Hoorne bvba

Jongste sporen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: kuilen, perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Romeins brandrestengraf

Datering: Romeinse tijd
Typologie: brandrestengraven
Materiaal: houtskool
Gebeurtenis:

Sporen metaaltijden (tot middeleeuwen)

Datering: metaaltijden, middeleeuwen, Romeinse tijd
Typologie: paalsporen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Fabriekstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988106 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.