waarneming

Grote Herreweg

archeologisch element
ID
988192
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988192

Beschrijving

De aardkundige opbouw van het onderzoeksgebied kan omschreven worden als een Ap-Coll-C sequentie, waarbij er in de meeste boringen een colluviaal pakket op de moederbodem ligt. Enkel in boring BP1 ontbrak het colluviaal pakket. Gezien er tijdens het landschappelijk booronderzoek geen aanwijzingen werden aangetroffen voor bodemontwikkelingshorizonten of een goed bewaarde bodem is de trefkans inzake in-situ bewaarde artefactensites zeer klein.

Het archeologische ensemble bestaat enerzijds uit 45 kuilen welke vermoedelijk kunnen geïnterpreteerd worden als een agrarisch off-site gegeven zoals spiekers of bijgebouwtjes. De datering hiervan is ongekend. Daarnaast werd nog 1 bomkrater aangetroffen welke verwijst naar de zware gevechten rond de Schelde bij de terugtrekking van het Duitse leger in 1918. Er werden aardewerkfragmenten en artilleriegranaten aangetroffen. Geen enkele vondst werd aangetroffen in een spoor, bijgevolg kunnen ze als losse vondsten worden beschouwd.

De potentiële kenniswinst uit een agrarisch off-site gebeuren is verwaarloosbaar. Bovendien betreft het een zeer klein projectgebied waardoor een ruimer beeld ontbreekt.

De transecten tonen een fasering in de opbouw van de Grote Herreweg te Kluisbergen. Hieruit blijken verschillende verhardingsfasen sinds de 19de eeuw. Er werden geen indicaties aangetroffen voor een ouder verhard of onverhard wegtracé. Ter hoogte van transect 1 werden 4 aardewerkfragmenten, keramiek en een smeedijzeren spijker aangetroffen.  Vervolgonderzoek zou geen kennisvermeerdering opleveren.


Auteurs: Polfliet, Bruno
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Losse vondsten

Datering: middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: vaatwerk, wapens en munitie
Materiaal: aardewerk, metaal
Gebeurtenis:

Spiekers?

Typologie: kuilen, paalkuilen, spijkers
Gebeurtenis:

Sporen WO I

Datering: WO I
Typologie: bomkraters
Gebeurtenis:

Wegtracé

Datering: nieuwste tijd
Typologie: funderingslagen, ophogingslagen, verharde wegen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Grote Herreweg [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988192 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.